Utsläppen från den svenska vägtrafiken har sjunkit kraftigt på senare år. Men för att underlätta en övergång till en fossilfri fordonsflotta kan inte konsumenterna ta hela kostnaden.

M Sverige föreslår:

  • Återinför klimatbilsbonusen. Det är orimligt att bilköpare ska betala malus-skatter och inte få något tillbaka.
  • Sänk energiskatten och momsen på drivmedel om inblandningen av förnybart ökar.
  • Inför en skrotpremie på 10 000 kronor. Det hjälper bilägare att byta upp sig och vi kan snabbare fasa ut de äldsta bilarna med de högsta utsläppen.
  • Bygg ut de publika laddstolparna. Det borde finnas 45 000 publika laddstolpar idag men bara 18 000 har byggts. Det krävs alltså mer än 25 000 nya bara för att täcka dagens behov.

Förändringstrycket inom transportområdet är starkt och har skärpts ytterligare i och med EU:s klimatpaket Fit for 55. Sedan många år har Sverige bedrivit en aktiv politik för att minska utsläppen från vägtrafiken.

Bilisterna måste ges bättre förutsättningar för att de också ska bli vinnare på omställningen

Bilister har bidragit till att utsläppen från den svenska vägtrafiken har sjunkit kraftigt på senare år. Konsumenterna har burit en stor börda genom att investera i dyrare bilar med lägre utsläpp, subventionerat kollektivtrafiken genom olika fordons- och energiskatter samt installerat laddboxar. Framgent kan inte hela kostnadsbördan läggas på de redan pressade konsumenterna, utan reformer krävs för att underlätta övergången.

Trots politikernas officiella hållning att konsumenterna inte ska lämnas på efterkälken är det uppenbart att vanliga bilister riskerar att bli den svagaste länken i omställningen.

Medan branschen återkommande fått undantag och respit för förseningar, lämnas konsumenter ofta med osäkra förutsättningar och höga kostnader, tvingade att vänta och se och med risken att fastna mellan de politiska besluten och branschens val. Nu är det dags att stärka konsumenternas position i vägtrafikens omställning. På detta område har den svenska regeringen möjlighet att visa ledarskap inom EU.

Ekonomiskt utsatta drabbas hårdast

Idag, när alla uppmanas att välja en eldriven bil hamnar konsumenterna, särskilt de med mindre ekonomiska marginaler, i ett trängt läge: utbudet på elfordonsmarknaden är inte tillräckligt stort; det finns inte tillräckligt med publik laddinfrastruktur; elpriserna går genom taket; klimatbonusen och andra subventioner upphör; och politikerna letar efter nya beskattningsmål.

Ska klimatomställningen lyckas måste konsumenterna få vara med på resan

Bilisterna måste ges bättre förutsättningar för att de också ska bli vinnare på omställningen. Ska den europeiska klimatomställningen lyckas måste också konsumenterna få vara med på resan på rimliga villkor. Sveriges bilister måste även framgent ha råd att använda bilen för att klara av vardagsbestyren.