Förnybara bränslen behövs så länge det finns bensin- och dieselbilar i trafik. Det behövs politiska beslut för att säkerställa tillgången till sådana drivmedel.

M Sverige föreslår:

Regeringen behöver:

  • Öka den inhemska produktionen av förnybara drivmedel och vidta åtgärder för att minska kostnaderna som inblandningen av biobränsle i reduktionsplikten medför.
  • Sänka drivmedelsskatten vid kostnadsökningar till följd av inblandningskravet.
  • Säkerställa en förutsägbar och långsiktig plan för reduktionsplikten.
  • Snabbutreda var vätgasstationerna ska byggas.
  • Utforma stöd för och underlätta förutsättningarna för att de verkligen byggs.
  • Införa subventioner som gör vätgasbilar gångbara jämfört med andra alternativ.

Förnybara drivmedel krävs för att vi ska kunna fasa ut fossila drivmedel, eftersom det kommer att rulla bensin- och dieselbilar på vägarna under många år framöver.

Reduktionsplikten gör att utsläppen från vägtrafiken sjunker

En stor del förnybara drivmedel används inom ramen för reduktionsplikten. Reduktionsplikten gör att utsläppen från vägtrafiken sjunker. Det man lägger i det begreppet är att utsläppen från förbränning av fossila drivmedel minskar, i syfte att inte bidra till att ny, ytterligare koldioxid släpps ut i atmosfären.

Mix av förnybara drivmedel behövs

Generellt har elbilen svårslagen verkningsgrad – den har hög energieffektivitet. I en förbränningsmotor blir i stället en stor del av energin värme, och går till spillo. Trots detta krävs förnybara drivmedel för förbränningsmotorer dels för att vi ska klara 2030-målen, men också för att det inte är möjligt för precis alla att ha en elbil på en gång. Inblandning av förnybara drivmedel bidrar till att stärka försörjningstryggheten genom att minska beroendet av importerad råolja. Dessutom kan en ökad mängd förnybara drivmedel skapa ökad efterfrågan, forskning och utvinning i Sverige.

Till förnybara drivmedel hör även syntetiska bränslen, som e-bränslen. Det är ett begrepp för när koldioxid som fångas upp från luften används och genom kemiska processer omvandlas till molekyler som är identiska exempelvis fossil diesel. 

Det här kan vara en lösning på sikt inte minst för flygtrafiken, men skulle även kunna ersätta i princip allt drivmedel som bensin- eller dieselbilar behöver. 

Tydliga styrmedel för förnybara drivmedel

Utan tydliga styrmedel och subventioner saknas de ekonomiska incitamenten för branschen att vilja ta fram och utforska de möjligheter som kan finnas inom området. Med större omkostnader försvårar det för bilister som vill byta till en modernare och renare bil, och helst en elbil.

Andel förnybara drivmedel i förhallande till total mängd drivmedel i inrikes transporter utifrån energiinnehåll 2005–2020 (i procent) Källa: Trafikanalys, Energimyndigheten och Eurostat
Andel förnybara drivmedel i förhallande till total mängd drivmedel i inrikes transporter utifrån energiinnehåll 2005–2020 (i procent) Källa: Trafikanalys, Energimyndigheten och Eurostat

Precis som en elbil är en vätgasbil fri från koldioxidutsläpp vid körning. Vätgasen kan framställas på olika sätt. En bra metod är genom solceller – en lösning som kan fungera off-grid, alltså utan anslutning till elnätet.

Infrastrukturen för vätgas är särskilt viktig inte minst för att det är först när tankstationerna når en bredare publik försäljningen av vätgasdrivna bilar kan väntas ta fart

Vätgas kan användas både i en så kallad bränslecellsbil men även i förbränningsmotorer, även om det sistnämnda kanske är mest aktuellt för den tunga trafiken. Kritiker menar att vätgas som drivmedel har fler effektförluster än el som driver en ren elbil, och det stämmer. Men samtidigt slipper man det tunga och resurskrävande elbilsbatteriet, och det går också betydligt snabbare att tanka vätgas jämfört med att ladda en elbil.

Men infrastrukturen för att tanka vätgas är kraftigt sviktande, bara en handfull stationer i Sverige tillhandahåller drivmedlet.

EU vill enligt en ny målsättning att det ska finnas vätgasstationer var tionde mil längs alla större vägar. Dit är det långt, och svenska politiker har under åren fått kritik för att bland annat ha missat tidigare investeringsstöd från EU. Något som medlemstidningen Motor skrivit om i reportaget om ”vätgasmissen”.

Öka fokus på alla förnybara drivmedel

Riksförbundet M Sverige kräver ett ökat fokus på alla former av förnybara drivmedel. Infrastrukturen för vätgas är särskilt viktig inte minst för att det är först när tankstationerna når en bredare publik som försäljningen av vätgasdrivna bilar kan väntas ta fart.

För att nå 2030-målen om vägtrafikens utsläpp behövs alla till buds stående medel. Förutom elbilar kommer vi att vara beroende av fler fordon som går på biogas, vätgas och även flytande förnybara drivmedel som kan blandas i fossil bensin och diesel.

En viktig fördel att ta hänsyn till är att lokalt framställd vätgas inte påverkas av valutans växelkurs eller tillgången på en råvara som vi inte själva har rådighet över – som är fallet med fossil bensin och diesel, där bilisternas utsatthet de senaste åren blivit allt mer påtaglig och dessutom inneburit en kraftig fördyring.

Källor:

Trafikanalys webbplats år 2023