För att stärka samarbetet och få en starkare röst har ett flertal organisationer som arbetar med fordon, trafik, motorsport och kulturarv bestämt sig för ett gemensamt nätverk, som M Sverige ingår i.

Riksförbundet M Sverige är i första hand en konsumentorganisation för bilister som arbetar för ökad trafiksäkerhet, stärkt konsumenträtt och förbättrad infrastruktur. Riksförbundet finansieras av dess medlemmar och arbetet styrs av medlemmarnas vilja genom kongressbeslut.

Det är en arbetsform som delas med många andra organisationer med närliggande intressen, som föreningar för veteranfordonshobbyn, motorsporten och motorcyklister. M Sverige har under många år haft informella kontakter med ett flertal av dessa organisationer, och till och från har det funnits anledning att samarbeta i olika frågor.

Många av de ideella krafterna med intresse för fordonsägande, motorsport och kulturarvet har mycket gemensamt

När frågan om ny lagstiftning kring uttjänta fordon – det så kallade ELV-direktivet från EU- kommissionen – blev högaktuell under förra året, berördes i princip hela den fordonsorienterade delen av civilsamhället. Det blev då också tydligt att många av de ideella krafterna med intresse för fordonsägande, motorsport och kulturarvet har mycket gemensamt.

Motorhistoriska Riksförbundet MHRF och Riksförbundet M Sverige har tagit initiativ till ett nätverk för organisationer med fordonsintresse.
Motorhistoriska Riksförbundet MHRF och Riksförbundet M Sverige har tagit initiativ till ett nätverk för organisationer med fordonsintresse.

Med anledning av det tog Motorhistoriska Riksförbundet MHRF och Riksförbundet M Sverige initiativ till att bjuda in ett antal organisationer för att etablera ett nätverk, i syfte att förenkla kommunikationsvägarna, öka möjligheterna till samarbete och skapa förutsättningar för att tydligare och mer kraftfullt kunna argumentera i frågor som berör fler av de ingående organisationerna.

Nätverket ska formaliseras tydligare och riktlinjerna för ett framtida arbete dras upp

Vid detta första möte träffades representanter från Motorhistoriska Riksförbundet MHRF, Sveriges Motorcyklister SMC, Kungliga Automobilklubben KAK, Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation SFRO, Svenska Bilsportförbundet SBF och Riksförbundet M Sverige. Dessutom ställde sig Svenska Motorsportförbundet Svemo, besiktningsorganisationen Testa och American Car Club Sweden ACCS positiva till nätverket, men hade inte möjlighet att medverka vid detta första möte.

Inom kort ska nätverket formaliseras tydligare och riktlinjerna för det framtida arbete dras upp, men redan nu är det tydligt att alla som berörs av fordonsrelaterade frågor kommer ha mycket att tjäna på ett fördjupat samarbete mellan de olika organisationerna. Vi kommer ha anledning att återkomma i frågan.

 

Foto: Per Sande