EU-kommissionens förslag till en ny förordning för så kallade uttjänta fordon, ELV-förordningen, hotar handel med begagnade reservdelar. Det kommer göra det svårt och dyrt för de som underhåller och reparerar sin bil själv.

M Sverige föreslår:

Ett fordon ska klassas som uttjänt om det:

  • lämnats in för återvinning
    eller
  • saknar ägare
    och
  • saknar identitet
    och
  • syftet med fordonet inte kan påvisas.

Möjligheten för privatpersoner att handla med begagnade reservdelar måste säkerställas. De föreslagna kraven på spårbarhet kan inte gälla retroaktivt, och privatpersoner kan inte avkrävas garantier på begagnade delar.

Redan i den ursprungliga deklarationen om mänskliga rättigheter 1789 skrevs frågan om den privata äganderätten in. Rätten återfinns i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, liksom i den svenska grundlagen. Medborgarens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom. Ändå kan bilägare tvingas till just detta, enligt vad som nu föreslås i ELV-förordningen, vilken om den antas, blir en tvingande lagstiftning.  

Återvinning – utan ersättning 

Bakgrunden till förslaget är på flera sätt något som vi ser positivt på. Med förordningen vill man öka återvinning och återanvändning av material inom fordonstillverkningen och utveckla den cirkulära ekonomin. Fordonstillverkarna ska helt enkelt tvingas att göra sina produkter enklare att återanvända, antingen som del - komponenter eller som råvara för nyproduktion. Det är vackert så, men någonstans på vägen tänkte man riktigt illa.

Möjligen för att man befarar att det ska råda brist på bilar att återvinna, och det är inte utan att man misstänker starka påverkanskrafter från just återvinningsbranschen; den föreslagna förordningen säger att ägaren till ett fordon som bedöms som uttjänt ska vara skyldig att – utan ersättning – lämna den för återvinning.

För snäv definition på uttjänt fordon

Nu kanske många ser ett fält med skrotbilar framför sig och tycker det är bra om de körs till skroten. Men förslaget definierar en uttjänt bil snävare än så: grundprincipen ska vara att om fordonet inte varit besiktat på två år bedöms det som uttjänt. Här hamnar därmed bilen man ställt av för att senare låta gå i arv, fordonet – vilket även kan innebära släp, husvagnar och husbilar eller motorcyklar – som man av olika skäl har haft avställda en längre period, för att inte tala om alla veteranbilar som renoveras under många år för att bli en del av det som Riksantikvarieämbetet kallar det rörliga kulturarvet.

Förordningen kommer också leda till svårigheter, eller förbud, för privatpersoner att hantera och handla med begagnade reservdelar. Det vore förstås förödande för alla som är självhushållande vad gäller fordonsreparationer, något som många gånger är en förutsättning i ett stort och glesbefolkat land som Sverige där det kan vara mycket långt till en verkstad.