2018 infördes ett bonus-malussystem för fordonsbeskattningen. Trots att bonusen hastigt slopades i november 2022 ligger malus-skatten kvar.

M Sverige föreslår:

  • Malus-intäkterna ska gå tillbaka till oss bilister, helst genom att återinföra klimatbilsbonusen. I annat fall bör malus-skatten slopas. Hushållen ska inte bära en så stor del av kostnaden för omställningen själva.

  • Fyrdubbla glesbygdsavdraget på fordonsskatten. Det tidigare bonus-malus-systemet omfördelade från land till stad eftersom bonusen till 80 procent gick till storstadskommunerna medan landsbygdskommunerna betalar största delen av malusen.

Bonus-malus-systemet innebar att bilar med låga utsläpp av koldioxid premierades vid inköp med en bonus medan fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt.

Det huvudsakliga syftet med bonus-malus-systemet anges vara att öka andelen klimatsmarta fordon. Sådana som ger lägre koldioxidutsläpp. Naturvårdsverket konstaterar att införandet är helt avgörande för att Sverige ska klara de nationella miljömålen.

Syftet var att påverka konsumenten att välja mer hållbara alternativ.

Med det sagt är det viktigt att inte glömma det huvudsakliga syftet med införandet av bonus-malus. Att med hjälp av detta styrmedel påverka konsumenten att välja mer hållbara alternativ.

För att klara Sveriges högt ställda miljömål har sådana styrmedel tidigare tagits fram för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder och säkerställa att miljökvalitetsmålen uppnås eller överträffas.

Det finns en poäng med ett skattesystem som strävar efter att uppmuntra köp av fordon med låga utsläpp. Samtidigt får skatter och avgifter inte blir allt för betungande för bilägare. Detta gäller särskilt de bilägare som är beroende av en bil för sin vardag.

Slopad bonus

Idag finns enbart malus-skatten i systemet kvar. I november 2022 slopades bonusen hastigt. Bilköpare får nu betala en betydande merkostnad utan att intäkten ger något tillbaka - som en bonus som främjar utsläppsminskande teknik.

Elbilar och laddhybrider

Elbilar och laddhybrider har blivit populära fordonstyper på senare år. Inte minst tack vare statliga satsningar och subventioner. Men när klimatbilsbonusen tagits bort går kalkylen inte ihop och milen med elbil kostar mer än att köra laddhybrid eller bensinbil.

Med en ny bil står drivmedel för en relativt liten del av den totala kostnaden. Det är framför allt kostnaden för värdeminskning samt eventuella kreditkostnader som gör att milkostnaden sticker iväg. Inte ens med kostnadsfri laddning blir det billigare att köra en elbil.

Efter att klimatbonusen togs bort har incitamenten att byta till laddbar bil minskat

Klimatbilsbonusen på 50 000 eller 70 000 kronor var tänkt att öka takten i omställningen och få fler att välja bilar med låga utsläpp. Så har också skett; de senaste åren har de laddbara bilarna stått för ungefär halva nybilsförsäljningen. Efter att klimatbonusen togs bort har incitamenten att byta sin fossilbil till laddbar bil minskat.

Kravet

M Sverige kräver att regeringen ser till att malus-intäkterna går tillbaka till oss bilister, helst genom att återinföra klimatbilsbonusen.