I december 2016 fanns det, enligt Kronofogdemyndighetens (KFM) statistik, 102 043 personer med fordonsrelaterade skulder. Det totala skuldbeloppet uppgick till  över 1,9 miljarder kronor. Bland de enskilt största skuldslagen fanns fordonsskatt och felparkeringsavgifter. En betydande del av skulderna hos KFM kan hänföras till så kallade fordonsmålvakter.

Det finns regler som ger staten rätt att omhänderta fordon för att täcka vissa skatter och avgifter. Bestämmelserna återfinns i lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter.

Syftet med lagen är att minska restförda fordonsrelaterade skulder till det allmänna och att minska incitamenten att använda sig av så kallade fordonsmålvakter.

En fordonsmålvakt är en person som är antecknad som ägare av fordonet i vägtrafikregistret, i stället för den som faktiskt äger fordonet och/eller den som brukar fordonet. Kännetecknande för en fordonsmålvakt är att målvakten ofta är oanträffbar när man söker honom eller henne och att fordonsmålvakten ofta saknar utmätningsbara tillgångar. Fordonsmålvakten invänder ofta att den civilrättslige ägaren är en annan än den registrerade ägaren. Många gånger leder detta till att fordonet inte kan utmätas för målvaktens skulder. Uppgiften i vägtrafikregistret anses med lagändringen  inte vara ett bevis om äganderätt utan enbart en sammanställning  över registrerade ägare.

Rätten att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Vilka fordringar gäller det?

De fordringar som kan göra att bilen tas i anspråk för betalning är främst felparkeringsavgift, trängselskatt, fordonsskatt och infrastrukturavgift.

Lagen reglerar vilka fordringar som kan resultera i att bilen får tas i anspråk för betalning. Dessa är statens och kommuners fordringar på avgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt,  på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227), skatt eller avgift enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt och avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

När får fordonet tas i anspråk?

Vid indrivningen av dessa fordringar får KFM besluta att ta i anspråk det fordon som skatten eller avgiften avser för betalning av skulden. Förutsättning för åtgärden är att den skuldsatte saknar utmätningsbara tillgångar som räcker till betalning av skulden och att fordonet inte tillhör eller inte kan anses tillhöra den skuldsatte.

Uppgift i vägtrafikregistret

Uppgift om KFM:s beslut ska föras in i vägtrafikregistret.

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

I dessa fall blir reglerna om omhändertagande flyttning aktuella

Ett felparkerat fordon ska i vissa fall kunna flyttas och omhändertas. Det är inte tanken att regleringen ska drabba de fordonsägare som är i dröjsmål med betalningen av någon eller några enstaka felparkeringsavgifter. I stället krävs att fordonets ägare har obetalda och förfallna skulder avseende avgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift som uppgår till ett belopp som indikerar att en enskild helt enkelt struntar i regler om parkering och betalning av avgifter.


Kronofogdens kundservice: 0771-73 73 00

Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor 0771-14 15 16

Motormännens tidigare remissvar:

2012-11-15 Näringsdepartementet Fordonsrelaterade skulder

2009-09-14 Yttrande ang. förslag till åtgärder för restförda fordonsrelaterade skulder