I konsumenttjänstlagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument när du till exempel lämnar in din bil på service eller för reparation hos en bilverkstad.

Lämnar du in bilen hos en verkstad som är ansluten till Motorbranschens Riksförbund (MRF), Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) eller Kontrollerad Bilverkstad (KBV) blir dessutom branschöverenskommelsen ”Verkstadens reparationsvillkor” tillämpliga. Nedan följer några viktiga punkter att tänka på i dessa sammanhang. Det är inte en uttömmande redogörelse för alla juridiska aspekter i fråga om service och reparation av bil, så om du inte finner svar på dina frågor i texten nedan är du som är medlem välkommen att kontakta M Sveriges jurister för rådgivning.

Vid inlämnandet till verkstaden

När du lämnat in bilen bör du begära en skriftlig beställning med uppgift om pris och reparationstid. Vid vissa uppdrag är det svårt att veta exakt hur mycket reparationen kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta. Vid sådana ospecificerade uppdrag bör du begära prisuppgift för felsökning och att ett kostnadsförslag lämnas. Genom dessa åtgärder kan du lättare överblicka omfattningen av arbetet, såväl som vad det kommer att kosta dig.

Verkstaden är skyldig att avråda om reparationen inte är till rimlig nytta för konsumenten, t.ex. när reparationskostnaden uppgår till mer än 50 procent av bilens värde. Om bilen, trots avrådande, ska repareras är dock upp till dig som beställare att besluta om.

Lämna ordentliga kontaktuppgifter så att du kan nås om det skulle inträffa något

Begär av verkstaden att bytta delar ska sparas och lämnas ut till dig.

Glöm inte att lämna ordentliga kontaktuppgifter till verkstaden så att du kan nås om det skulle inträffa något under reparationen som kräver att du informeras, ex. om ytterligare fel upptäckts.  

Under reparationen

Uppstår under reparationens gång behov av tilläggsarbete är huvudregeln att verkstaden ska kontakta beställaren och begära hans eller hennes anvisningar. Får verkstaden inte kontakt med beställaren inom rimlig tid ska arbetet avbrytas. Arbetet behöver dock inte avbrytas om priset för tilläggsarbetet är obetydligt, lågt i förhållande till priset för det avtalade arbetet, eller om det finns särskilda skäl att anta att beställaren önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med det avtalade arbetet.

När bilen är klar

Utgångspunkt är att reparationen eller servicen ska vara fackmässigt utförd. Det gäller t.ex. tillvägagångssätt vid felsökning eller debiterad arbetskostnad. Är du tveksam till om arbetet har utförts på rätt sätt, kan våra tekniker vara till hjälp genom till exempel granskning av arbetsorder och faktura.

Om du känner dig osäker på det pris som verkstaden begär, kan du kontakta våra tekniker

Om inget fast pris är avtalat gäller att konsumenten ska betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning, utförande, gängse pris med mera. Om du känner dig osäker på det pris som verkstaden begär, kan du kontakta våra tekniker för en bedömning. Har verkstaden lämnat en ungefärlig prisuppgift får denna överstigas med maximalt 15 procent.

Reklamation av reparation eller service

Är du missnöjd med resultatet av reparationen eller servicen, ska du reklamera detta till verkstaden snarast möjligt. Vår rekommendation är att du reklamerar genom att kontakta verkstaden skriftligt, via e-post. Om du dröjer för länge med reklamationen kan du förlora din rätt till avhjälpande eller ersättning. Du måste reklamera felet innan du, på eget bevåg, försöker få felet avhjälpt.

I första hand har verkstaden rätt att försöka avhjälpa felet. Misslyckas verkstaden med att avhjälpa felet, eller meddelar att de inte tänker avhjälpa från första början, kan du gå vidare och göra andra påföljder gällande. Verkstaden har, beroende på felets art, åtminstone två försök på sig att avhjälpa felet. Du har, om reparationen är felaktig, möjlighet att hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot felet. Å andra sidan har verkstaden ingen skyldighet att lämna ut bilen förrän de fått betalt.

Du har, om reparationen är felaktig, möjlighet att hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot felet. Å andra sidan har verkstaden ingen skyldighet att lämna ut bilen förrän de fått betalt.

Om verkstadsarbetet är felaktigt kan du begära ett prisavdrag motsvarande kostnaden för att avhjälpa felet på en annan verkstad.

Om felet i verkstadsarbetet är så väsentligt att syftet med det har förfelats, kan du häva avtalet. Vid hävning ska parterna återbära sina prestationer, vilket när det gäller reparationer och liknande tjänster, många gånger kan vara praktiskt svårt.

Verkstaden har en skyldighet att vårda din bil så länge den är i verkstadens besittning

Verkstaden är skyldig att ersätta konsumenten för skada som hon eller han drabbas av till följd av fel i tjänsten. Sådant skadestånd kan till exempel omfatta ersättning för merkostnad för hyrbil (om verkstaden inte ställer en lånebil till konsumentens förfogande), resor till och från verkstaden till följd av felet och förlorad arbetsinkomst som beror av felet. Du måste alltid, i möjligaste mån, begränsa din skada eftersom du endast har rätt till skälig ersättning för nödvändiga merkostnader som följer av felet.

Verkstaden har en skyldighet att vårda din bil så länge den är i verkstadens besittning. Om din bil trots detta skadas när den är i verkstadens vård är verkstaden skyldig att ersätta skadan.