M Sverige har svarat på Miljödepartementets remiss "M2022/01112 – promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon" 2022-09-16.


M Sverige ser inga direkta nackdelar med förslaget, som främst är till fördel för oss konsumenter eftersom insamlad data ska användas för att bevaka och säkerställa biltillverkarnas uppgifter om förbrukning och utsläpp för personbilar och lätta lastbilar.

Däremot finns ett par förhållanden som det inte med tillräcklig tydlighet redogörs för i promemorian.

Även om det kan gå att anta att antalet bilägare som uttryckligen kommer att vägra låta uppgifterna samlas in blir relativt lågt saknas information om hur Transportstyrelsen – som ansvarar för att ta emot samt lagra uppgifter om bilägarens vägran – möjliggör för besiktningsföretagen att ta del av dessa uppgifter, eftersom det är tydligt att ingen data får insamlas från fordonet om bilägaren inkommit med ett sådant krav. I promemorian anges i stället att det idag inte förekommer någon kontroll av ägarförhållandena för ett visst fordon inom ramen för besiktningsförfarandet. Det är ett förhållande som skulle behöva förändras.

Det anges även i promemorian hur gallring av ”gamla” uppgifter ska kunna utföras. Ett exempel som ges är att en tidigare ägares vägran ska gallras i samband med den besiktning som äger rum efter att ett ägarbyte skett. Att det uttrycks så i promemorian talar för att det ändå sker en utläsning av data, trots att det finns en vägran från bilägaren, men att denna uppgift beaktas och tas bort från statistiken först sedan den inkommit till Transportstyrelsen. Eftersom data om fordonets ägarförhållanden inte hanteras vid en besiktning, och det således inte har betydelse ifall en annan, ny, ägare låter besikta sin bil jämfört med vem som låtit besikta bilen vid tillfället dessförinnan, går det inte att förstå promemorian på annat sätt än att utläsningen sker i vilket fall.

Det skulle i sådana fall ske i strid med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 1014/2010, (EU) nr 293/2012, (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153 (genomförande-förordningen) som innebär att bilägarens vägran gäller insamlandet av data redan under själva trafiksäkerhetsprovningen.

Förfarandet får alltså inte innebära att utläsning sker oavsett vid besiktningen - men gallras först sedan datautläsningen inkommit till Transportstyrelsen – där bilägarens uppgift om att vägra tillgång till data lagras.

Ovanstående måste redogöras för mer i detalj för att det ska gå att förstå på vilket sätt anpassningen av svensk lagstiftning fyller sitt syfte, och hur besiktningsföretagen redan innan en utläsning av data ägt rum uppfattar bilägarens vägran.