M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar. 2022-01-03

M Sverige tillstyrker förslagen samt lämnar följande generella synpunkter:

Förutsättningarna på bilmarknaden måste präglas av långsiktighet. Det är viktigt inte bara för konsumenter och företag, utan också för biltillverkare och importörer. Bilar och fordonstyper som uppfyller framtida målsättningar och subventioner måste samtidigt vara minst lika tillgängliga som andra bilar, och möjliga att köpa och bruka utan att problem uppstår. Trots det är det idag exempelvis nästan omöjligt för den som bor i flerfamiljshus eller parkerar på en samfällighetsyta att ladda en elbil.

För att vägtrafiken ska klara omställningen och samhällets 2030-målsättning om sänkta utsläpp, behöver de bilar som säljs idag i högre grad vara sådana som klarar både dagens och framtidens krav på hållbar mobilitet. Att skapa tydliga regelverk och ge kraftfulla subventioner för de bilar som kan bidra till att åstadkomma en sådan trafik är en av de viktigaste pusselbitarna.

De bilar som allra bäst möter samhällets krav och som kunnat säljas tack vare förmånliga stöd kommer också att bli mer eftertraktade på begagnatmarknaden, där ju flertalet av företagens förmåns- och tjänstebilar hamnar, vanligtvis tre år efter att de säljs.

Det som däremot också skulle krävas för att de bilar som är föremål för nedsatt förmånsvärde ska stanna kvar och utgöra en del av vår vagnpark under en längre tid är fördelar gentemot andra biltyper även över tid.

För trots att en elbil säljs med klimatbonus, och kanske till ett företag där brukaren åtnjuter ett reducerat förmånsvärde, bestäms dess värde efter tre år till marknadspris. Det kan bland annat innebära att bilarna exporteras till andra länder. För klimatet spelar det förstås mindre roll var bilen rullar, men för den investering som Sverige har gjort innebär det ett mycket blygsamt minskat utsläpp jämfört med den kostnad det inneburit.

Kommuner borde ges möjlighet att införa differentierade parkeringsavgifter, så att bilar med låga eller inga utsläpp kan bli attraktiva även i framtiden. Möjligheterna att ladda elbilar måste också bli avsevärt bättre. Statistik som M Sverige har beställt från Statistiska Centralbyrån visar att boende i flerfamiljshus i högre utsträckning tvingas välja en icke laddbar elhybrid, alltså en bil av den typ som denna utredning inte vill ge några sänkta förmånsvärden.

Därför är det viktigt att subventionera bilen genom hela dess verksamma tid, alltså även som begagnad. Det måste bli ännu tydligare än vad det är idag för begagnatköpare att det innebär både klimatmässiga och ekonomiska fördelar att välja en bil som har låga eller inga utsläpp.

Bara då menar vi att Sverige kan tillgodoräkna sig alla de investeringar och subventioner som det innebär att ge klimatbonus, subventionera förmånsvärdet och investera i laddinfrastruktur.

Omställningen riskerar att bli orimligt kostsam om bilar i allt för hög takt exporteras eller väljs bort och därför tappar i efterfrågan till förmån för billigare, konventionella bilar med bensin eller dieselmotor.