Riksförbundet M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på ändring i förordning (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden, Fi2019/01384/KO.

M Sverige är en oberoende konsumentorganisation som erbjuder rådgivnings- och utbildningsverksamhet inom trafiksäkerhet, fordonssäkerhet samt konsumentrådgivning i tekniska och juridiska frågor kopplade till bilinnehav. Vi har närmare 100 000 medlemmar, fördelade på ett trettiotal ideellt arbetande lokalklubbar. M Sverige är även en del av ett stort internationellt nätverk av motorklubbar genom samarbetet inom FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) med över 100 miljoner medlemmar i hela världen.

M Sverige ser positivt på förslaget då en färdig blankett kan handleda konsumenter i utförandet av sin anmälan, men vi anser att det kan finnas en risk att anmälningar i högre andel avvisas som ofullständiga. Detta på grund av att en felaktig blankett använts eller att anmälan utformats bristfälligt om blanketten inte fyllts i på rätt sätt.


Vi anser även att det finns en risk att tillgängligheten försämras då det för vissa konsumenter skulle kunna vara svårt att få tag på formuläret både online och i pappersformat. Även detta skulle kunna leda till bristfälliga anmälningar och därmed en risk för avvisande.


Förutsatt att åtgärder vidtas för att förhindra ovan ser Riksförbundet M Sverige positivt på ändringarna.


Riksförbundet M Sverige
Christer B Andersson
VD

Heléne Lilja
Chef, kommunikation och samhälle