Motormännens Riksförbund är, med cirka 100 000 familjer som medlemmar, Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Motormännen har givits möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets promemoria Ändrad beräkning av bilförmån.

Fordonsskatten lyfts ut från schablonbeloppet

Den föreslagna förändringen är en logisk följd av det bonus—malus-system för nya lätta fordon som Finansdepartementet nyligen har remitterat. Mot bakgrund av den ökade variationen av fordonsskatten mellan olika bilmodeller och att skatten baseras på uppgivna (i och för sig helt teoretiska) koldioxidutsläpp vilket ska vara styrande mot en energieffektivare och mer klimatvänlig fordonsflotta, stödjer Motormännen grundsynen i Promemorian Ändrad beräkning av bilförmån. Motormännen har dock en rad synpunkter på det föreslagna bonus—malus-sytemet Dessa behandlas i därför avsett remissvar.

Schablonbeloppet bör sänkas ytterligare

Promemorian anger att schablonbeloppet ska anses motsvara de faktiska kostnader som ett bilinnehav motsvarar och anger vidare att den genomsnittliga fordonsskatten för förmånsbilar i nutid är cirka 1700 kronor. Däremot föreslås endast en sänkning av schablonbeloppet som motsvarar 1200 kronor. Det framgår inte på vilket sätt mellanskillnaden på 500 kronor är motiverad varför det endast kan ses som ett sätt att omotiverat öka skatteuttaget från användarna av förmånsbilar.

Trängselskatter och infrastrukturavgifter lyfts ut från schablonbeloppet

Motormännen har inget att invända mot grundtanken att trängselskatter och infrastrukturavgifter som uppkommer vid privat körning eller arbetsresor lyfts ut från schablonbeloppet. Då motsvarande kostnader idag rimligen bör vara beräknade att ingå i schablonbeloppet, borde dock schablonbeloppet sänkas ytterligare, så att de förmånsbilägare som idag inte privat trafikerar sträckor belagda med trängselskatt eller infrastrukturavgift kompenseras för den del av schablonbeloppet som idag kan hänföras till just dessa skatter och avgifter.

Trafiksäkerhetshöjande extrautrustning bör inte utgöra grund för förhöjt förmånsvärde

Promemorian har missat en mycket viktig möjlighet att öka antalet bilar i trafik med trafiksäkerhetshöjande extrautrustning. I moderna bilar kan en rad trafiksäkerhetshöjande extrautrustning beställas vid köpet, ofta i olika former av säkerhetspaket. Det kan handla om aktivt och passivt påkörningsskydd för fotgängare, döda-vinkel-varningssystem, filhållningssystem, viltvarning, aktivt helljus med mera. Med tanke på de högt ställda ambitioner som vi i Sverige har på trafiksäker och hållbar mobilitet, borde det vara en självklarhet att i en översyn av beräkningen av bilförmån föreslå att värdet av trafiksäkerhetshöjande extrautrustning inte ska läggas till bilens inköpspris i beräkningarna av förmånsvärdet. Under 2016 har regeringen också uttalat att man nu ser över särskilda satsningar på oskyddade trafikanter. Då bör en rad av dessa stödsystem lyftas upp som särskilt viktiga faktorer i strävan mot noll allvarligt skadade eller omkomna i trafiken.

Motormännens Riksförbund

Fredrik Daveby, VD

Carl Zeidlitz,Trafiksäkerhetsansvarig