– M Sverige välkomnar IVLs rapport Vägskatt för personbilar. En utredning om beskattningen av trafiken är helt nödvändig. Men vi saknar ett viktigt bidrag till omställningen av fordonsflottan: en skrotningspremie, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

M Sverige har under flera år ställt krav på en utsläppsbaserad skrotningspremie som skulle bidra till att fler gamla bilar försvinner ur trafiken. Idag finns det drygt 670 000 personbilar i trafik som är av årsmodell 2000 eller äldre. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är äldre bilar problematiska eftersom de generellt sett har sämre krocksäkerhet. Trots att dessa bilar endast står för cirka 1 procent av trafikarbetet så inträffade nästan en tredjedel av dödsfallen i en personbil under 2018 i äldre bilar.

Ur ett miljöperspektiv är nya bilar renare och mer bränslesnåla än äldre bilar. Det är ett resultat av teknikutveckling och förbättrade drivmedel med lägre utsläpp. Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser från personbilarna minskat med omkring 17 procent. Samtidigt har antalet bilar ökat med cirka en miljon. Det finns alltså många goda skäl att uppmuntra fler att byta ut äldre fordon mot nyare fordon. De gamla bilarna är ett problem både från trafiksäkerhets- och miljösynpunkt.

– Omställningen av fordonsflottan är helt nödvändig om Sverige ska uppnå de uppsatta klimatmålen. Moderna bilar kostar samhället mindre eftersom luftföroreningarna, buller och olyckor minskar. Det innebär att skattetrycket på privatbilisterna inte får öka, utan bör minska, med det nya förslaget.

Den geografiska differentieringen i en ny vägskatt är viktig att utreda eftersom bilister på landsbygden missgynnas i dagens system. Utredningen måste också titta på en differentiering på utsläppsnivå när det gäller ny vägskatt.

Ur rättviseperspektiv borde det också vara en självklarhet att även laddbara bilar bär sina egna kostnader. Med förslaget som IVLs rapport framför kommer även tung trafik ta sin del av kostnaderna för att finansiera vägar och vägunderhåll.

– Som representant för Sveriges bilister framhåller vi att konsumentperspektivet måste beaktas i en utredning om ny vägskatt. Vi måste värna om att alla ska ha möjlighet att förflytta sig fritt i vardagen och på fritiden. För att omställningen ska fungera behöver vi få klara besked om vad det kommer att kosta att köra bil i framtiden, oavsett var i landet man bor, säger Caroline Drabe.