Idag presenterade regeringens utredare ett förslag till hur bilägarna ska beskattas för att välja bilar som påverkar miljön mindre. Det så kallade Bonus Malus-systemet bygger på att de smutsiga bilarna betalar, medan renare bilar får en bonus. Bonusdelen omfattar nya lätta fordon som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. Malus-delen omfattar nya lätta fordon som har utsläpp över 95 gram koldioxid per kilometer. Trots att det föreslagna systemet är självfinansierat i nybilsförsäljningen, förordas ytterligare cirka 1,5 miljarder kronor i form av höjda skatter för redan existerande bilar. Det kan läggas till de 60 miljarder kronor skatt som bilägarna redan betalar årligen.

– Grundtanken med Bonus-Malus är bra, men utredningens förslag drabbar nästan alla Sveriges bilister ekonomiskt. Ökade kostnader drabbar de som har de äldsta bilarna och har minst möjlighet att byta dem till nya, säger Fredrik Daveby, vd på Motormännen.

Det nya Bonus-Malus-systemet ska som utgångspunkt omfatta alla nya lätta fordon. I begreppet lätta fordon inkluderas personbilar klass I och II samt lätta bussar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3 500 kilogram. Utbetalning av bonus ska inte vara begränsad till att nybilsköpet sker under viss tid eller beroende av att det finns medel att tillgå.

– Det finns trafiksäkerhetsrisker med det nya systemet som troligen kommer att driva på försäljningen av nya småbilar. Små bilar är säkrare idag, men större moderna bilar får oftast de nya säkerhetslösningarna först implementerade, avslutar Fredrik Daveby.