Antalet elbilar i nybilsförsäljningen såväl som på våra vägar ökar snabbt. Det innebär att bilköpare ställs inför nya problem. Elbilar skiljer sig från bilar med förbränningsmotor, vilket kan påverka garantier och försäkringar. I samband med Riksförbundet M Sveriges rutinmässiga granskning av garanti- och försäkringsvillkor framkommer att det finns villkor som inte går att uppfylla i nybilsgarantin för Volkswagenbilar av ID-modell. Enligt instruktionsboken, där det anges hur bilen ska tas om hand för att garantierna ska gälla, får bilen nämligen inte lämnas parkerad i mer än 24 timmar om temperaturen är under minus 30 grader Celsius.

– Det är villkor som inte är möjliga för konsumenten att uppfylla. När vi går igenom beställningsprocessen på Volkswagens hemsida saknas information om det här förbehållet. Enligt marknadsföringslagen ska köparen få tydlig information om garantins innehåll och begränsningar inför köpet, vår uppfattning är att Volkswagen inte lever upp till det kravet, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

Säljaren ska även enligt konsumentköplagen upplysa köparen om produktegenskaper som avviker från vad som normalt går att anta. Om säljaren underlåter att göra det ska varan anses felaktig.

För motorfordon finns inte några generella undantag i temperatur. Tvärtom är det praxis, sedan många årtionden, att bilar som säljs på olika marknader ges särskilda utrustningspaket eller serviceintervaller för att klara ett visst klimat. I Sverige kan det handla om material som har bättre köldegenskaper, eller råd om användande av särskilt anpassade vätskor och oljor, som att kylarglykolen har lägre fryspunkt än den har i bilar som tillverkas för exempelvis den spanska marknaden.

– Har man byggt en bil som inte klarar de låga temperaturer som råder på en marknad får man avstå från att sälja den där, alternativt marknadsföra den som en elbil för sommarbruk, säger Carl-Erik Stjernvall.

För Volkswagens del finns det flera sätt att åtgärda problemet. Man kan sluta sälja bilarna i Sverige eller uppdatera dem på teknisk väg för att klara de förhållanden som råder på marknaden. Det går också att marknadsföra bilarna för ett avvikande ändamål. Det enklaste vore att ta bort villkoret men det ställer förstås krav på att de eventuella tekniska brister som innebär att bilen kan gå sönder av sträng kyla kan avhjälpas.

– Vi avråder från att köpa en bil med villkor om underhåll som inte är möjliga att leva upp till. Bilägare som redan idag känner sig missnöjda med villkoret ska reklamera varan, och begära att felet avhjälps.

Som bilägare måste du kunna parkera din bil några dagar utan att den går sönder. Garantin ska inte förverkas enbart på grund av en extern faktor, som vädret. Även en bil som idag inte är behäftad med några tekniska fel kan omfattas av ett köprättsligt fel, vilket M Sverige anser är fallet här.

– Givet de svenska vinterförhållandena måste säljaren informera köparen om den här bristen före köpet, annars är bilen felaktig. Som köpare förväntar man sig att det går att parkera en bil utomhus även när det är kallt, säger Carl-Erik Stjernvall.

 

Konsumentköplagen 16 § 3 st. 2 p.

Varan skall anses felaktig,

   2. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller,

   3. om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

Marknadsföringslagen 22§

En näringsidkare, som vid marknadsföringen erbjuder sig att genom en garanti eller liknande utfästelse under en viss tid svara för en produkt eller del därav eller för en egenskap hos produkten, ska vid försäljningen lämna köparen tydlig information om utfästelsens innehåll och de uppgifter som är nödvändiga för att köparen ska kunna göra den gällande.

Information ska även lämnas om att köparens rättigheter enligt lag inte påverkas av utfästelsen.