Motormännen gratulerar Anna Johansson (S) till det viktiga uppdraget som infrastrukturminister. Vi kommer göra allt för att ha ett bra samarbete med ministern och trafikutskottet. Vi vill se en offensiv trafikpolitik där det satsas på hållbar, säker och tillgänglig, mobilitet. Det innebär att fler vägar ska bli säkrare, men det måste också satsas på nya vägar i och runt storstadsregionerna och där vägarna är eftersatta. Motormännen vill också se att regeringen tar ekonomiska krafttag för att fler svenskar ska stimuleras till att välja eller byta till bilar som har så lite miljöpåverkan som möjligt. Här är Motormännens tre första krav på ministern.

1. Ökade väganslag för säkrare vägar!
I Sverige finns cirka 200 mil 80- eller 90-väg som är mycket olycksdrabbad och saknar mittseparering. Mittseparering minskar risken för dödliga olyckor med 80 procent. Motormännen vill se en kraftfull ökning av väganslagen för att därmed ytterligare minska antalet skadade och döda i trafiken.
Antalet omkomna i trafiken minskar ständigt och är nu nere på de lägsta nivåerna sedan bilen fick sitt verkliga genombrott efter andra världskriget. Det är dock en utveckling som inte ser likadan ut i hela landet. Det finns många vägar med dålig standard och ett eftersatt underhåll. E10 i norra Sverige är ett exempel på väg som måste förbättras omgående. Motormännen förutsätter också att besluten om att göra E20 genom Västra Götaland mittseparerad ligger fast. Det är också viktigt att bygget Förbifart Stockholm återupptas så fort som möjligt.

2. Subventioner – för miljöns skull!
Sveriges politiker måste göra mer för att stimulera fram en miljövänligare fordonsflotta. Det behövs bland annat stimulanser för att fler ska våga välja en elbil. Åtgärder som underlättar för fastighetsägare för att anlägga laddstolpar och annan infrastruktur för elbilar måste påskyndas. Gratis parkering och undantag från trängselskatter för miljöbilar är andra viktiga stimulanser för att minska transportsektorns utsläpp måste undersökas. Långsiktiga spelregler för biltillverkare och bilister måste skapas.

3. Inför en sms-lag nu!
Under den förra mandatperioden välkomnade Motormännen den dåvarande oppositionens krav om att ta fram en tydlig lag som reglerar mobiltelefonanvändningen i bil. Nu måste Sveriges trafikanter få tydlig lag som gör våra vägar säkrare. Den nya regeln i trafikförordningen räcker inte. Skrivningen är för otydlig. Lagar som stiftas måste vara tydliga – både för den som ska övervaka lagarna och den som ska rätta sig efter dem. Det ska vara ett tydligt förbud mot sms och användandet av handhållen mobiltelefon samtidigt som man kör bil. Förbudet ska skicka en tydlig signal och få trafikanterna att ändra sitt beteende. En tydlig lag kommer att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Så vi uppmanar dig att skyndsamt ta fram detta.

Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande roll för allas tillgång till individuell mobilitet och fri rörlighet oavsett inkomst och boendeort. Givetvis i samspel med en utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik där det är möjligt. Motormännen bidrar gärna till en konstruktiv dialog för att uppnå detta.

Fredrik Daveby, vd Motormännen

För mer information:

Fredrik Daveby, vd, fredrik.daveby@motormannen.se
070-271 00 52

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99