Idag avslutades Motormännens 67:e kongress i Stockholm. I två dagar har de lokala kongressombuden diskuterat bilismens villkor i Sverige. Kongressen beslutade bland annat att anta ett nytt reviderat mobilitetsprogram där miljöfrågorna ska få en större prioritet. Men fortfarande är frågorna kring trafiksäkerheten mycket viktiga och något som engagerar. En av de stora diskussionsfrågorna var underhållet och standarden på de svenska vägarna. Därför bestämde sig ledamöterna att ge följande kongressuttalande.

”1922 grundades Motormännens Riksförbund och har sedan dess varit en tydlig företrädare för Sveriges bilister. Organisationen har ihärdigt arbetat för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet och för en hög standard på det svenska vägnätet. Våra vägar är bland de viktigaste offentliga tillgångarna vi har och en ryggrad i vår ekonomi. Bra vägar är en förutsättning för tillväxt och i förlängningen välfärd. Skär vi ner anslaget för vägunderhåll drabbar det i slutändan välfärden, vilket riskerar att hota den svenska modellen.

Regeringen har aviserat besparingar av vägunderhållet på en halv miljard kronor. Det kan inte Motormännen acceptera. Vägunderhåll får aldrig användas som en budgetregulator, därför kräver Motormännens kongress höjda anslag till säkra och framkomliga vägar.”

Nio av tio resor sker på vägar och 80 procent av allt gods som transporteras i Sverige fraktas på väg.
Det går att urskilja ett samband där länen med de sämsta vägarna också är länen med högst antal trafikdödade per capita. Den senaste tioårsperioden är antalet omkomna per invånare mer än tre gånger så högt i Jämtland jämfört med Stockholm. Utöver den betydligt sämre vägkvaliteten i glesbygdslänen finns även andra faktorer som kan förklara högre trafikdödlighet, till exempel kollektivtrafikutbud, polistäthet, kultur, attityder etc.

– Det får aldrig kompromissas vad det gäller säkerheten och framkomligheten på de svenska vägarna. Det är inte okej att regeringen gör besparingar på vägunderhållet, då många delar av det nationella vägnätet redan är eftersatt, avslutar Fredrik Daveby, vd på Motormännen.