Under hösten anmäls 150 viltolyckor varje dag till polisen. Dessutom uppskattas mörkertalet till cirka 35 olyckor per dag som inte rapporteras. 2003 anmäldes knappt 35 000 viltolyckor, 2012 hade siffran ökat till nästan 50 000. Ingenting tyder på en bättring 2013. På tio år har alltså viltolyckorna ökat med drygt 40 procent. Motormännen vill nu se att frågan om viltolyckor får en högre prioritering.

– För att minska antalet olyckor måste det viltolycksförebyggande arbetet prioriteras högre. Först och främst måste det satsas mer pengar på att bygga mer viltstängsel och sedan måste det i större omfattning införas ny teknik som varnar för eller skrämmer vilt, säger Erik Kjellin trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Var femtonde minut inträffar en viltolycka i den svenska vägtrafiken. 2012 anmäldes nästan 50 000 viltolyckor och i år fram till och med dagens datum har det redan anmälts cirka 30 000 olyckor. Mellan 50-100 personer skadas allvarligt årligen i samband med viltolyckor.

– Två tredjedelar av alla polisrapporterade trafikolyckor är viltolyckor, olyckor som kostar det svenska samhället tre miljarder kronor per år. Sverige har ett strukturerat och effektivt trafiksäkerhetsarbete, men fortfarande dör det alldeles för många på grund av viltolyckor. Här finns en stor förbättringspotential, säger Erik Kjellin.

Motormännens lokalklubbar har under tre veckor samtalat med trafikanter om faran med vilt, vad som är ett lämpligt körsätt och vad du som trafikant ska tänka på om olyckan är framme. Informationsmaterial i form av en viltmarkeringsremsa har delats ut till cirka 3 500 personer på 17 platser runt om i landet.

– Vägombuden har inventerat de mest viltolycksdrabbade vägarna och viltstängsel saknas idag på flera utsatta vägavsnitt. Våra vägombud har även uppmärksammat att mycket av det befintliga stängslet är skadat eller dåligt underhållet. Här borde Trafikverket och andra väghållare ta ett större ansvar, avslutar Erik Kjellin.

Att tänka på under resan

  • Kör inte över tillåten hastighet. Anpassa hastigheten efter rådande förhållanden.
  • Ha en ”vid” blick. Var uppmärksam på rörelser i skogen.
  • Var extra uppmärksam om du kör vid gryning eller skymning.
  • Nationella viltolycksrådet har tagit fram appen ”viltolycka” Ladda ner denna gratis och aktivera den, så varnar den när du kör in i ett viltolycksdrabbat område.

Att tänka på vid kollision med vilt

  • Sätt ut varningstriangel.
  • Ring 112 och anmäla olyckan. Uppge plats, viltslag och djurets eventuella flyktväg. Att inte anmäla viltolycka är ett brott.
  • Markera olycksplatsen med en markeringsremsa, även om viltet är dött.
  • Om viltet överlevde kollisionen, häng upp en markeringsremsan på den sida av vägen som djuret försvann.
  • Avlägsna om möjligt döda djur från vägen, men tänk på din egen säkerhet. Använd gärna reflexväst.
  • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen. Du kan skadas och djurets lidande kan förvärras.

Bifogad fil

Olycksstatistik per län/kommun, Olycksdrabbade vägar per län/kommun, samt lokala kontaktpersoner

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig, erik.kjellin@motormannen.se
08-690 38 33, 070-355 59 39