Av alla resor som görs i Sverige sker 9 av 10 på väg och nästan 8 av 10 i bil. Bilen är, och kommer under överskådlig framtid att vara, den möjlighet som många människor har att få vardagen att fungera.

I den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029 satsas allt för lite på vägnätet. Trafikverket hade begärt dubbelt så mycket för att kunna undvika försämringar av det svenska vägnätet. Nu har regeringen aviserat ytterligare medel men fortfarande riskerar vi sämre vägar, i synnerhet på det lågtrafikerade vägnätet. Det hotar trafiksäkerheten.

Säkra vägar kräver dels att vägkvaliteten är hög, dels att hastighetsgränserna är anpassade till vägens beskaffenhet och till trafikflödet. Att sänka hastighetsgränserna på grund av dålig vägkvalitet kan bara användas som en temporär åtgärd och inte som ett långsiktigt alternativ. M Sverige har vid flera tillfällen uppmärksammat de olägenheter som de sänkta hastighetsgränserna har orsakat för boende i mer glesbefolkade delarna av landet.

Vägnätet måste kontinuerligt underhållas för att upprätthålla trafiksäkerheten. En investering i vägunderhåll, är en garanti för minskat antal olyckor. Vägkvaliteten måste upprätthållas i hela landet.

M Sveriges vägombud granskar årligen vägkvaliteten på våra stora vägar. Rapporten visar på en betydande och oacceptabel skillnad på kvaliteten mellan landets norra och södra delar.

Förutom utbyggnad till säkra 2+1-vägar finns det en mängd åtgärder som Trafikverket kan vidta på landets övriga vägnät i samband med planerat underhåll och som kraftigt förbättrar trafiksäkerheten:

  • Identifiera och åtgärda feldoserade och för skarpa kurvor
  • Räffla mittlinje och sidolinjer
  • Rensa sidoområden från farliga hinder och föremål
  • Kontrollera och höj farliga räcken
  • Bredda och förstärk vägrenen i kurvor, så att långtradare och bussar inte måste skära genom mötande körfält
  • Åtgärda vägbanans lutning så att vatten alltid rinner av
  • Reparera sättningar och trafikfarliga ojämnheter
  • Sluta laga vägbanor med det trafikfarliga ”lapptäcket”

M Sverige kräver att anslagen till våra vägar höjs ytterligare. Statens intäkter från fordonsrelaterade skatter ska främst användas för att förbättra trafiksäkerhet samt främja hållbar mobilitet och infrastruktur.

(Uttalande taget vid Riksförbundet M Sveriges kongress 3 oktober 2020)