Under hösten ökar risken för viltolyckor kraftigt. Antalet älgolyckor, som ger allvarligast konsekvenser, fördubblas jämfört med sommarmånaderna.

Hösten är högsäsong för viltolyckor. Älgens och hjortarnas brunst liksom högsäsongen för jakt och svampplockning gör att djuren sätts i rörelse. Därtill gör det tilltagande mörkret att det blir svårare att upptäcka djuren längs vägen.

– Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning. Var extra uppmärksam vid åkrar, hyggen och sjöar samt där viltstängsel börjar och slutar. Vidga synfältet mot vägkanterna och titta efter ögonreflexer, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Rådjursolyckor är vanligast i hela landet, förutom i Norrbottens län, men i övrigt så skiljer sig förutsättningarna åt. I södra halvan av Sverige har antalet vildsvinsolyckor ökat drastiskt det senaste decenniet. I vissa län är även hjortar ett påtagligt trafikproblem.

Älgar är farligast att köra på och står för 80 procent av alla viltolyckor med dödlig utgång

I stora delar av landet är älgolyckor en stor risk som trafikanter bör vara extra vaksamma på, eftersom dessa olyckor blir särskilt allvarliga.

– Flest älgolyckor sker under hösten då både älgens brunst och älgjakten äger rum. Risken är ungefär dubbelt så hög på hösten jämfört med sommaren. Älgar är farligast att köra på och står för 80 procent av alla viltolyckor med dödlig utgång.

Vägmärket Varning för djur är uppsatt på platser där risken för viltolyckor är hög och ska tas hänsyn till. Som trafikant är det också viktigt att tänka på att anpassa hastigheten.

– Hastigheten är avgörande när en älg eller annat vilt plötsligt springer ut framför bilen. Ju högre hastighet, desto längre bromssträcka. Är det mörkt ute eller mycket vegetation bör man i ännu högre grad sänka farten, eftersom sikten är sämre. Tänk också på att om ett djur går upp på vägen, följer ofta fler efter.

– Flest älgolyckor sker under hösten då både älgens brunst och älgjakten äger rum. Risken är ungefär dubbelt så hög på hösten jämfört med sommaren, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.
– Flest älgolyckor sker under hösten då både älgens brunst och älgjakten äger rum. Risken är ungefär dubbelt så hög på hösten jämfört med sommaren, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Så minskar du risken att krocka med vilt

 • Anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
 • Ta det extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.
 • Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.
 • Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.
 • Se till att bilens utrustning fungerar som den ska, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.
 • Respektera viltvarningsskyltar

Läs mer om vad som gäller vid en viltolycka 

Antalet inrapporterade viltolyckor i den svenska vägtrafiken

2015: 44 238
2016: 54 712
2017: 56 393
2018: 60 327
2019: 61 160
2020: 58 835
2021: 63 674
2022: 61 922

Detta gäller vid viltolycka

 • Ring 112 och anmäl olyckan om björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin, älg eller örn är inblandad. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.
 • Märk ut platsen där olyckan har skett.
 • Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.
 • Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.
 • Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

Foto: kn1/iStock/Getty Images Plus via Getty Images