Riksförbundet M Sverige betonar vikten av kraftigt ökade anslag till underhåll av vägarna och att nya investeringar görs för att höja trafiksäkerheten, i sitt svar på Trafikverkets remiss om inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering.

– Om man jämför vad staten tar in i skatter och avgifter från vägtrafiken med hur mycket som går tillbaka i form av investeringar och underhåll, kan man konstatera att staten får in ett överskott från Sveriges bilister på mellan 50 och 60 miljarder varje år. M Sverige anser att statens intäkter från fordonsrelaterade skatter främst ska användas för att förbättra trafiksäkerhet samt främja hållbar mobilitet och infrastruktur, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Varje år gör M Sverige en undersökning av landets vägar där vägarnas kvalitet mäts och registreras. Undersökningen gäller det större vägnätet där en hög standard kan, och ska kunna, förväntas. Varje år visar det sig att kvaliteten brister på alldeles för många ställen, i alla delar av landet. M Sveriges undersökningar visar även att det är sämre vägstandard på riksvägar norr om Dalälven. Det inte är acceptabelt om vi ska ha en tillgänglig mobilitet i hela landet.

– Vi upplever en vansklig utveckling där myndigheter och politiker motarbetar bilen i sin strävan att nå klimatmålen. M Sverige arbetar för att omställningen till ett mer hållbart samhälle sker samtidigt som mobiliteten fortsätter att fungera. Detta är särskilt viktigt i de delar av landet som saknar väl fungerande kollektivtrafik som ett alternativ till bilen.

Av alla resor som görs i Sverige sker 9 av 10 på väg och nästan 8 av 10 i bil. Bilen är, och kommer under överskådlig framtid att vara, den möjlighet som många människor har för att få vardagen att fungera. I M Sveriges senaste undersökning om bilanvändandet i samhället (november 2020) visade resultaten att 80 procent anger att de kör bil dagligen eller flera gånger i veckan. Siffran är ännu större på landsbygden, där närmare 90 procent kör bil dagligen eller flera gånger i veckan. Ungefär två tredjedelar anser att bilen är viktig eller mycket viktig för aktiviteter på helger och ledigheter. Bland barnfamiljer på landsbygden anser ungefär hälften att bilen är viktig eller mycket viktig för att barnen ska kunna ta sig till och från skolan.

– Trafikverket räknar i sin prognos med att kraftigt höjda bränslepriser kommer att bidra till minskade utsläpp. Man konstaterar att detta kommer slå särskilt hårt mot boende på landsbygd som i genomsnitt betalar ungefär dubbelt så mycket i bränsleskatter som boende i större städer men menar att det är ofrånkomligt för att uppnå klimatmålen. M Sverige kan givetvis aldrig acceptera att hela ansvaret för att minska utsläppen i transportsektorn läggs på enskilda bilister och att individens frihet och rörlighet på detta vis begränsas.

M Sverige ser positivt på utvecklingen med fler elbilar men betonar samtidigt att fordon som drivs med andra drivmedel som också saknar koldioxidutsläpp, till exempel gasbilar, är viktiga för att nå klimatmålen

– Elektrifieringen av fordonsflottan är nödvändig för att vi ska kunna behålla den mobilitet och frihet vi behöver för välfärden och folkhälsan, och samtidigt möta klimatutmaningen. Antalet elbilar och elbilsägare ökar kontinuerligt. Detta är en positiv utveckling som M Sverige välkomnar, säger Caroline Drabe.