I Stockholm läggs planer som syftar till att kraftigt minska biltrafiken, men som leder till att vissa får begränsad tillgång till huvudstaden. Riksförbundet M Sverige har bättre förslag.

– Majoriteten i Stockholm driver en politik som syftar till att kraftigt minska biltrafiken, utan någon som helst hänsyn till vilka behov olika individgrupper och näringslivet har av bilen eller vilka ekonomiska förutsättningar den enskilde medborgaren har, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

Storstäderna har på vissa platser och tidpunkter trafikproblem

Storstadsregionerna i allmänhet – och i synnerhet Stockholm – har trafik- och infrastrukturproblem som skiljer sig från hur det ser ut i mindre städer och på landsbygd. Storstäderna har på vissa platser och tidpunkter problem med trängsel, köer och luftföroreningar och där finns ett begränsat gatuutrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik att samsas med bil- och lastbilsbaserad nytto- och persontrafik.

Ett stort område i centrala Stockholm ska göras förbjudet för allt utom rena elbilar

I Stockholm har den senaste tiden ett flertal förslag och beslut i syfte att begränsa biltrafiken presenterats. Det byggs nya flerfamiljshus där den redan snålt tilltagna byggnormen för antal p-platser har dragits ner till noll, boendeparkeringsavgiften ska höjas kraftigt och i princip alla parkeringsplatser i Gamla Stan ska tas bort. Nyligen presenterades ett förslag på hur ett stort område i centrala Stockholm – inklusive en betydelsefull nerfart till en utfartstunnel – ska göras till en så kallad miljözon 3, vilket i praktiken förbjuder allt utom rena elbilar.

– Att som i Stockholm föra en trafikpolitik som tydligt exkluderar de med lägre ekonomiska förutsättningar, till förmån för de som har råd med elbil och hyrd garageplats, är inte acceptabelt, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.
– Att som i Stockholm föra en trafikpolitik som tydligt exkluderar de med lägre ekonomiska förutsättningar, till förmån för de som har råd med elbil och hyrd garageplats, är inte acceptabelt, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

– Storstäderna har trafikproblem som behöver hanteras. Men att som i Stockholm föra en trafikpolitik som tydligt exkluderar de med lägre ekonomiska förutsättningar, till förmån för de som har råd med elbil och hyrd garageplats, är inte acceptabelt. Att det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, vilka tillsammans med Miljöpartiet styr i Stockholm, som driver en sådan exkluderande trafikpolitik är anmärkningsvärt, säger Caroline Drabe.

Om Stockholm ska leva måste olika befolkningsgrupper kunna mötas i såväl trapphus som på torg och på våra vägar

Stockholm är inte bara till för stockholmarna. Det är också Sveriges huvudstad med flertalet av de statliga museerna, den samlade politiska makten och samlingsplats för mycket av näringslivets och institutionernas huvudkontor, och måste därför vara tillgänglig för alla medborgare oberoende av individuella förutsättningar. Den förda politiken gör det dessutom omöjligt för många grupper att bo och verka inom Stockholm, och leder till en än mer segregerad stad. Om Stockholm ska leva måste olika befolkningsgrupper kunna mötas i såväl trapphus som på torg och på våra vägar – oavsett ekonomi.

– Det finns många skäl till att människor behöver använda bilen. En mängd stockholmare har arbeten som de behöver bilen för att nå. Många familjer är beroende av bilen eftersom de inte bara behöver färdas mellan två platser, utan har en serie ärenden att hantera. För många äldre, rörelsehindrade och små barn upplevs bilresor vara det tryggaste och enklaste sättet att transportera sig, säger Caroline Drabe.

För att lösa problemen med storstadstrafiken finns andra och mer effektiva åtgärder.

  • För en förbättrad luftkvalitet så är tidigare, mer frekvent och effektivare sandsopning en bättre metod för att få bort de mest skadliga partiklarna i luften.
  • Fler och bättre infartsparkeringar tillåter de för vilka kollektivtrafik annars inte är ett hållbart alternativ att lämna bilen vid närmaste kollektiva knutpunkt.
  • En utbyggd laddinfrastruktur gör det lättare att använda elbil.
  • En återinförd klimatbonus – vilket är en nationell fråga för den sittande regeringen och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari – skulle göra det möjligt för fler att ställa om till fossilfritt.
  • Separera motortrafik från oskyddade trafikanter genom fler friliggande gång- och cykelvägar.
  • Bygg ut infrastrukturen i och runt våra större städer för att öka framkomligheten.

Förutom att vara genomförbara förslag, exkluderar de inte människor från Stockholm beroende på deras ekonomiska förutsättningar – vilket nuvarande politik leder till.

Foto: khouwes/iStock/Getty Images Plus via Getty Images