Hälften av alla bilister känner sig otrygga om de stannar på en rastplats på kvällstid, enligt en ny undersökning. Många känner även otrygghet inför att parkera i stadskärnor. Störst är den upplevda otryggheten hos kvinnor. Att folk inte vågar stanna längs vägnätet ökar risken för trötthetsolyckor.

Enligt en opinionsundersökning som M Sverige har beställt från Demoskop finns det en betydande känsla av otrygghet hos bilister idag och den är påtagligt högre hos kvinnor. 45 procent av de tillfrågade känner sig otrygga gällande att stanna på rastplatser under kvällstid och för kvinnor är andelen 58 procent.

49 procent av de svarande upplever otrygghet inför att stanna och hjälpa någon som fått problem med bilen och 13 procent upplever otrygghet när de ska besöka toaletter på bensinmackar.

–Att folk inte vågar stanna längs vägnätet ökar risken för trötthetsolyckor säger Tony Gunnarsson.
–Att folk inte vågar stanna längs vägnätet ökar risken för trötthetsolyckor säger Tony Gunnarsson.

– Otryggheten är ett problem i sig, men den får också indirekta effekter. Otryggheten kan innebära att förare inte tar raster när de egentligen borde göra det. Trötthet ökar risken för misstag och olyckor och därför kan möjligheten att ta pauser under långa bilresor vara livsviktig, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Under 2021 omkom 210 människor i trafikolyckor. Den vanligaste olyckstypen var singelolyckor. I sådana olyckor är trötthet en viktig faktor. Undersökningar tyder på att trötthet är en bidragande orsak i omkring 10 till 40 procent av alla olyckor, enligt VTI.

Om Demoskops undersökning

Demoskop har under perioden 8 – 15 september 2022 på uppdrag av M Sverige genomfört en opinions-undersökning bestående av drygt 1 000 intervjuer i ett befolkningsrepresentativt urval. Resultatet har vägts på kön och ålder för att korrigera för eventuella skevheter i urvalet.

 

1. Stanna för att hjälpa någon som har fått problem med sin bil

 

Alla

Män

Kvinnor

Mycket/ganska trygg 25 36 14
Mycket/ganska otrygg 49 40 59

 

2. Stanna på en rastplats på kvällstid

 

Alla

Män

Kvinnor

Mycket/ganska trygg 35 50 21
Mycket/ganska otrygg 45 31 58

 

3. Stanna på en bensinmack och använda toaletten

 

Alla

Män

Kvinnor

Mycket/ganska trygg 71 79 64
Mycket/ganska otrygg 13 10 17

 

4. Parkera i en okänd stadskärna på kvällstid

 

Alla

Män

Kvinnor

Mycket/ganska trygg 38 48 27
Mycket/ganska otrygg 42 34 50
       


Foto: Alexander Farnsworth/iStock/Getty Images Plus via Getty Images