(2023) I teorin har bilköpare ett gott juridiskt skydd, men ärendena i Allmänna reklamationsnämnden, ARN, bara blir fler och handläggningstiderna längre. ARN:s chef och ordförande Marcus Isgren varnade nyligen för årslånga handläggningstider. Det ledde till att regeringen nu valt att sätta till ytterligare stöd till ARN för att konsumenter inte ska utsättas för svårigheter i onödan.

Begagnatmarknaden ökar

Med hög inflation, stigande räntor och indragen klimatbonus väljer fler begagnat framför nybil. Det handlar om en vara som är väldigt dyr, som man är beroende av för att klara vardagen och som bilköpare har olika mycket kunskap om. Det kan leda till konflikter.

I Sverige kan missnöjda konsumenter vända sig till tingsrätten eller ARN för att få sin tvist prövad. Vid tingsrätten kan man behöva ett juridiskt ombud, något som kan ingå i rättsskyddet via konsumentens försäkringsbolag, men en förhandling i domstol kan bli kostsam om man förlorar. Hos ARN är prövningen kostnadsfri, men frågan bedöms på inskickade uppgifter och utan förhör.

Köp av begagnad bil vanligt ärende i ARN 

Ett av de vanligaste klagomålen hos hos ARN, M Sveriges rådgivare och kommunala konsumentvägledare är problem efter köp av begagnad bil. Antalet ärenden hos ARN som rör bilbranschen har ökat från 3 460 år 2020 till 4 749 ärenden 2022. Många ärenden tar lång tid hos ARN eftersom båda parter ges möjlighet att ge synpunkter. Under 2020–2022 avgjordes 2 511 motorärenden i sak, varav konsumenterna fick rätt i 46 procent av fallen.

ARN ger bara rekommendationer utan eftergifter för företag som inte följer beslut, förutom att de riskerar att publiceras i Råd & Röns Svarta listan, vilket gör att de får skämmas och får dålig publicitet. 75 procent av de anmälda företagen följde rekommendationerna under 2022, alltså tre av fyra företag.

Förbundit sig att följa ARN:s rekommendationer

Bilhandlare som är anslutna till organisationer som Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) har förbundit sig att följa ARN:s rekommendationer. Det finns också de som säljer väldigt billiga bilar, som kanske egentligen borde skrotas, och som säljs av mindre seriösa bilhandlare som inte räds några listor eller skampålar.

– Mindre seriösa bilhandlare räds inte några listor eller skampålar, säger David Norrbohm, jurist på MRF.
– Mindre seriösa bilhandlare räds inte några listor eller skampålar, säger David Norrbohm, jurist på MRF.

David Norrbohm, jurist på MRF, hur kan man komma åt oseriösa bilhandlare i branschen?

– Det enkla svaret är att välja en bilhandlare som är ansluten till MRF och som därigenom förbundit sig att följa ARN:s beslut. Med det sagt finns det förstås bilhandlare som är seriösa även om de inte är medlemmar i MRF. I övrigt skulle myndigheter i större utsträckning kunna göra kontroller av arbetsmiljö, personalliggare samt bokföring på företag som man misstänker inte sköter sig, säger David Norrbohm.

– Vi på MRF tycker att vi gör vårt genom att vi står för att våra medlemmar är seriösa.

Skulle det fungera med lagstiftning för att bedriva verkstad eller bilhandel?

– Vi tror inte att lagstiftning skulle lösa problemet. När det gällde lagstiftningen som infördes för personalliggare och penningtvätt, så upplevde vi att fokus lades på att kontrollera företag med auktorisation för ett bilmärke och att det då bara blir ytterligare pålagor för seriösa aktörer, säger David Norrbohm.

Ulf Stefansson, jurist på SFVF och tidigare konsumentvägledare, hade gärna sett att ARN:s rekommendationer varit tvingande.

– Som jurist hade jag önskat att besluten vore tvingande för företagen att följa, som exempelvis i Norge. Som konsument kan du skydda dig genom att välja en verkstad eller handlare som är medlem i en branschorganisation, säger Ulf Stefansson.

–Det är viktigt att ge bilföretaget en chans att åtgärda felet, säger Bosse Lång, Hallå konsument.
–Det är viktigt att ge bilföretaget en chans att åtgärda felet, säger Bosse Lång, Hallå konsument.

Dina rättigheter vid bilköp hos bilhandlare

Bilhandlaren måste informera om bilens skick vid köpet. En varudeklaration ska alltid finnas när du köper en bil av en bilhandlare. Bilhandlaren ansvarar för ursprungliga fel som finns vid köpet tre år framåt. Om felet upptäcks inom två år från köpet är bilhandlaren ansvarig att bevisa att felet inte fanns vid köptillfället. Därefter är det köparen som måste visa att felet fanns, vilket kan vara svårt. Om bilen har fel kan konsumenten ha rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning.

Kontakta bilhandlaren, låt hen försöka laga bilen. Hävning medges endast om felet är väsentligt.

Enligt förarbetena till förra konsumentköplagen bör man som kund i normalfallet inte behöva acceptera mer än två reparationsförsök.

Å andra sidan kan en kund vid komplicerade tekniska produkter behöva acceptera fler försök, något som används som praxis i branschen. Om bilhandlaren nekar – få det skriftligt.

Anmäl ärendet till ARN och yrka på hävning.


Risk:
Du får inte reparera bilen eller använda den under tiden ARN utreder fallet eftersom felet då kan förvärras. Då faller reklamationsrätten och därmed möjligheten till hävning. Det innebär att det kan uppstå extra kostnader som hyra eller köp av en annan bil, busskort med mera, – kostnader som går att yrka ersättning för i efterhand. Sedan finns förstås alltid en risk att bilhandlaren inte följer ARN:s beslut.

Ge bilhandlaren en chans att avhjälpa felet. Om hen nekar – se till att få ett skriftligt svar att bilhandlaren inte går med på reklamation. Nu kan du välja att reparera bilen någon annanstans och kräva ersättning via ARN.

Anmäl ärendet till ARN och kräv ersättning för utlägg och eventuella övriga kostnader du haft. Gör det inom ett år från att bilhandlaren nekat att hjälpa dig. Väntar du för länge tar ARN inte upp fallet. Risk: Även om ARN ger dig rätt kan bilhandlaren strunta i rekommendationen och du får bekosta reparationen själv. Dessutom kommer du behöva ligga ute med pengarna tills ARN:s utslag kommer.

Starkare skydd med ny konsumentköplag

Den 1 maj 2022 trädde en ny konsumentköplag i kraft som ger konsumenterna ett starkare skydd. Bland annat har konsumenter en 24 månaders omvänd bevisbörda. Den innebär att det är bilsäljaren som måste visa att ett fel inte är ursprungligt, alltså att det inte fanns där redan vid köpet.

– Konsumentskyddslagen ger ett bättre skydd än den gjorde tidigare med den stora skillnaden att företaget har ett bevisansvar under längre tid, men det ger inte kunden fler rättigheter, säger konsumentvägledare Bosse Lång på Hallå konsument.

Ser ni några effekter av förändringarna i lagen?

– Klagomålen till oss har inte förändrats, mer än vår vägledning som kan ge konsumenterna ett större hopp eftersom bilfirman har det längre bevisansvaret. Det går inte längre att avfärda ett klagomål från en konsument, utan säljaren måste visa att felet inte var ursprungligt, säger Bosse Lång.

Ärendena kring bilköp har legat i topp i många år, varför är det så?

– Jag tror inte bilbranschen är värre än andra branscher när det gäller antal fel, men det är en komplex produkt med stor skala och spännvidd. Det är också en bransch där det är vanligt att man handlar med begagnade produkter.

Vilka råd ger du de konsumenter som kontaktar dig?

– Det är viktigt att ge bilföretaget en chans att åtgärda felet. Om konsumenten inte gör det och reparerar skadan själv och sedan kräver ersättning av säljaren, då har man minskat sina möjligheter att få hjälp.

Vad ska man göra om man får rätt i ARN, men bilfirman struntar i rekommendationen?

– Då kan man gå till tingsrätten. De bedömer fallet utifrån samma lagstiftning som ARN. Får man rätt i domstol blir utslaget tvingande och konsumenten kan vända sig till kronofogden, det kan man inte göra efter beslut i ARN.

– Har man redan från början en känsla av att bilhandlaren inte är seriös och inte kommer följa ARN:s rekommendationer kan man gå direkt till tingsrätten, men det är förstås enklare att få en kostnadsfri tvistlösning i ARN i första hand.

Men som sagt – om bilfirman kanske redan finns på Svarta listan på Råd & Rön kanske det är lika bra att gå till domstol direkt, säger Bosse Lång.

Konsekvenserna för konsumenterna kan bli ganska allvarliga om man vill häva ett köp, i vissa fall får de inte ens köra bilen under handläggningstiden – är det rimligt?

– Konsekvenserna kan vara förödande för många konsumenter. De kanske måste köpa en ny bil och får stå med kostnaden för två bilar, men i processen kan konsumenten kräva ersättning för de extra kostnader som man har haft på grund av felet, men den utbetalas förstås i efterhand. Det är likadant med hantverksproblem, där det kan handla om miljonbelopp. Vi kan inte ge några råd om hur konsumenterna ska agera mer än belysa vad lagen ger för möjligheter, säger Bosse Lång. 

Kapitel 4, paragraf 1

”Varan ska i fråga om art, beskrivning, mängd, kvalitet, funktionalitet, kompatibilitet, driftkompatibilitet och i övrigt stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan ska åtföljas av de tillbehör, anvisningar och uppdateringar som följer av avtalet.”

Kapitel 4, paragraf 14

”Näringsidkaren svarar för fel som har funnits vid avlämnandet och som visar sig inom tre år från denna tidpunkt.”

Kapitel 4, paragraf 17

”Ett fel som visar sig inom två år efter det att varan avlämnades, eller i fall som avses i 14 paragrafen 2:a stycket inom den tid som anges där, ska anses vara ett fel som näringsidkaren svarar för, om inte näringsidkaren visar något annat eller detta är oförenligt med varans eller felets art.” 

Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.
Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.

Begär skriftliga besked av bilhandlaren

Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige, poängterar vikten av ett skriftligt besked från bilhandlaren.

– Om en konsument behöver reklamera ett fel hos en bilhandlare och bilhandlaren nekar är det viktigt att ha ett skriftligt nekande som visar svart på vitt att bilhandlaren inte vill göra reklamationen. Då kan man själv bekosta åtgärden och sedan gå till ARN och kräva ersättning för utlägg. Det gör att man kan fortsätta använda sin bil även under handläggningstiden, säger Carl-Erik Stjernvall.

Nackdelen, som Stjernvall påpekar, är att konsumenten måste ligga ute med pengarna för reparationen, utan att säkert veta om man får rätt i ARN, eller om bilhandlaren ens kommer följa ARN:s utslag.

Hälften av ärenden får rätt i ARN

Ungefär hälften av de konsumenter som ligger ute med pengar under en rättstvist i ARN vinner, alltså är utgången ganska oviss, men har man fått rätt har man också rätt till ränta.

För att få prisavdrag eller ätt att häva köpet krävs att bilhandlaren haft möjligheten att avhjälpa felet, men i vissa fall kan felet vara så allvarligt att konsumenten har rätt till prisavdrag eller hävning även utan avhjälpandeförsök. Rätt till hävning kräver att felet är väsentligt eller att reparationen inte kan ske inom skälig tid och utan ”väsentlig olägenhet” för konsumenten. Under tiden ARN inhämtar uppgifter och har sina nämndsammanträden får inte körbarheten påverkas; det är den regeln som gör att bilen inte får köras.

– Ett ärende hos ARN tar lång tid innan det prövas i nämnd och för att få rätt att häva köpet ska bilen ha kvar det kvarvarande felet. Det får inte åtgärdas, då faller reklamationsrätten och ingen hävning tillåts, säger Carl Erik Stjernvall.

Gustav Danielsson, Konsumentverket
Gustav Danielsson, Konsumentverket

Omvänd bevisbörda ger konsumenten större skydd

Gustav Danielsson jurist på Konsumentverket. Han ser att den omvända bevisbördan på två år gett konsumenten ett större skydd, men det är kanske inte det som påverkar motorärendena mest.

– Ofta visar sig ursprungliga fel, vilket är ett krav för att det ska ses som ett fel enligt konsumentköplagen, tidigare än efter två år efter köpet. Så den längre bevisbördan har kanske inte så stor effekt på de flesta fallen. Däremot påverkas alla köp av den nya bestämmelsen om att näringsidkaren måste informera om avvikelser som konsumenten sedan uttryckligen och separat måste godkänna. Detta innebär att en varudeklaration i dag får ännu större betydelse än tidigare, säger Gustaf Danielsson. Han syftar på att bilhandlare har en skyldighet att berätta om fel på bilen, att det inte räcker med att säga att den säljs ”i befintligt skick”, utan att de måste specificera avvikelserna.

– Man kan undra om det finns ett mörkertal med fall där bilägare inser problematiken och inte vänder sig till ARN eftersom de inte kan ha bilen stående i flera månader, kanske framför allt i stora städer där man även kan tvingas betala för en parkeringsplats för en bil som inte får köras. Så fungerar juridiken i praktiken och just i det fallet fungerar det illa, säger Carl-Erik Stjernvall. I snitt låg ärendetiden på fem månader under 2022. Sedan 2016 har handläggningstiderna ökat med över 90 procent.

Marcus Isgren, ARN.
Marcus Isgren, ARN.

Varför tar ärendena i ARN så lång tid?

– En process måste få ta tid för att båda parter ska få säga sitt, det är en rättssäkerhetsfråga, men det finns fall där processen fördröjs av att parterna skickar in väldigt många skrifter, som den andra parten måste få svara på. Förra året fick vi dessutom in fler ärenden per anställd än någonsin tidigare, säger Marcus Isgren.

Enligt Isgren har ARN vidtagit flera åtgärder för att snabba på processen. Vid årsskiftet hade de inga ärenden som var äldre än nio månader, något som de är stolta över. Men med så många ärenden som inkommit under 2022 kommer ärendehanteringen framöver ta väldigt mycket längre tid än tidigare.

Fördubblat antal ärenden i ARN från 2017 till 2022

2017 fick ARN in 14 000 ärenden fördelade på 43 medarbetare. 2022 fick myndigheten in 26 000 ärenden med samma antal medarbetare. I år förväntas 32 000 ärenden komma in och det finns pengar till 41 anställda.

– Vi har flaggat för regeringen att nu går det inte mer. Vi har ökat produktiviteten med 55 procent på bara några år och har nu nått en gräns där vi inte kan göra så mycket mer. Vi har väldigt många ärenden som ligger under handläggning, och hanteringstiden kommer snart att ligga runt ett år i snitt. Fram till nu har vi kunnat möta ärendetillströmningen genom effektiviseringar, men nu går det inte längre, säger Isgren.

Enligt ARNs: sammanräkning ligger 10 500 ärenden under handläggning just nu, då inräknat alla branscher, inte bara motor.

Avdelning 2020 2021 2022
Totalt 27 863 19 699 26 041
Allmänna 6 130 4 052 4 590
Bank 941 855 1 721
Bostad 2 353  2 529 3 416
Båt 78 68 72
Elektronik 2 360 2 671 3 410
Försäkring 1 215 882 1 204
Motor 3 560 3 542 4 749
Möbler 966 814 1 080
Resor 9 461 3 334 4 471
Skor 234 295 542
Textil 513 612 726
Tvätt 52 45  60
Erik Slottner, civilminister.
Erik Slottner, civilminister.

Ministrarna ense om att minska handläggningstiderna

I höstas vände sig ARN till regeringen och krävde mer pengar. I början av mars inkom ARN med ett budgetunderlag till finansdepartementet och i slutet av mars meddelade finansminister Elisabeth Svantesson (M) och civilminister Erik Slottner (KD) att det är orimligt att konsumenter och näringsidkare behöver vänta så länge på beslut på grund av de långa handläggningstiderna.

”I svåra tider är det än viktigare att konsumenterna får rätt stöd i rätt tid – inte att de utsätts för fler svårigheter i onödan. Regeringens reformer är goda steg på den vägen”, skriver Svantesson och Slottner i en debattartikel i Expressen.

– Riksdagen har fattat en mängd beslut för att stärka konsumentskyddet, men för att de ska få genomslag i praktiken krävs det att ARN fungerar och då behövs det mer resurser. De här tvisterna går nästan aldrig till domstol. Det är ARN som är den instans i samhället som är garanten för att konsumentskyddet upprätthålls. Vi har också ett ansvar att tolka lagstiftningen så att företag tilllämpar lagarna rätt. Om vi inte hinner med finns risken att hela branscher tillämpar lagarna fel, och då har man en lagstiftning som inte får avsedd effekt från regeringens sida, säger Marcus Isgren.

Marcus Isgren konstaterar att med de långa handläggningstiderna kommer ARN inte klara 90-dagarsfristen – regeringens mål för verksamheten som grundar sig på EU-direktivet om alternativ tvistlösning för konsumenter. Både rättssäkerheten och rättspraxis är hotad.

– Vi vet att den senaste tidens stora ärendeökning är en utmaning för ARN och att nämnden arbetar aktivt med att skapa en så effektiv organisation som möjligt för att hantera alla ärenden som kommer in, skriver Erik Slottner i en skriftlig kommentar till Motor.