A-traktorer och mopedbilar har förbättrat mobiliteten för hundratusentals svenskar, inte minst ungdomar. Samtidigt finns i dag stora säkerhetsbrister som måste åtgärdas för att framkomligheten ska förbättras och olyckorna minska.

M Sverige föreslår:

  • Stoppa den omfattande olagliga manipuleringen (trimningen) av A-traktorer. Inför nya tekniska krav.
  • Höj den lagliga hastigheten till 45 km/h för A-traktorer för att minska risken för upphinnandeolyckor.
  • Fasa ut de trafikfarliga mopedbilarna.
  • Höj kraven på A-traktorers utrustning och förbättra utbildningen för att höja säkerheten.
  • Säkra fortsatt svenskt undantag för A-traktorer inom EU. Fordonet har på senare år ifrågasatts. Därför bör svenska regeringen arbeta för att framtidssäkra det undantag Sverige fick vid EU-inträdet och som förbättrar mobiliteten för många svenskar.

År 2020 trädde nya regler i kraft som gjorde det enklare att bygga om personbilar till A-traktorer. Det har medfört att antalet A-traktorer ökat flerfaldigt.

Det finns många fördelar med utvecklingen. Tiotusentals ungdomar har fått en ökad mobilitet och möjlighet att transportera sig till vänner, fritidsaktiviteter eller arbete. A-traktorerna ger ungdomar en god introduktion till trafiken i lägre hastighet och jämförelsevis säkra fordon.

A-traktorn fyller inte minst en funktion där tillgången till kollektivtrafik ofta är sämre

Inte minst är detta viktigt på landsbygden där tillgången till kollektivtrafik ofta är sämre. A-traktorer fyller också på sina håll en funktion inom lantbruket där de bland annat används till transporter.

Fortfarande finns dock flera säkerhetsbrister som behöver åtgärdas. Den olagliga trimningen måste förhindras, utbildningen förbättras och vinterdäck bör bli obligatoriskt.

Antal registrerade mopedbilar och A-traktorer. I slutet av respektive år 2009–2022. Källa: Trafikanalys
Antal registrerade mopedbilar och A-traktorer. I slutet av respektive år 2009–2022. Källa: Trafikanalys

Sedan nya regler infördes år 2020 har antalet A-traktorer ökat kraftigt. En effekt av regeländringen är att det blivit enklare att trimma A-traktorerna till olagliga hastigheter.

Alldeles för många A-traktorer går nu att framföra i mycket höga hastigheter. Ungdomar som inte gått någon utbildning för att köra bil skadas svårt eller riskerar omkomma i olyckor med manipulerade fordon.

Inför tekniska krav snarast!

De trimmade A-traktorerna är ett stort problem och utsätter både förare och medtrafikanter för livsfara. Därför krävs åtgärder. Tekniska krav bör skyndsamt komma på plats för att motverka den olagliga manipuleringen och därmed förhindra fler allvarliga olyckor.

A-traktorerna måste kompletteras med system som gör det fysiskt omöjligt för dem att framföras i högre fart än vad som är lagligt och fler kontroller bör göras.

Stoppad olaglig trimning bör kombineras med en höjning av den lagliga hastigheten. Möjligheten att framföra en A-traktor i 45 kilometer i timmen, eller 40 kilometer i timmen då sådan implementering inte kräver behörighetsändringar, skulle förbättra förarnas och andra trafikanters mobilitet.

Minska incitament för att trimma

Att höja den lagliga hastigheten skulle exempelvis minska incitamenten till trimning och få fler att välja bort de mindre krocksäkra mopedbilarna och moped klass 1. A-traktorförarna skulle inte behöva bli lika stressade av att de bromsar upp trafiken och sinkar andra trafikanter.

På inte minst vägavsnitt som inte medger omkörning av fordon så innebär en höjd laglig hastighet för A-traktorer ett bättre flyt i trafiken och tidsvinster också för andra trafikanter.

En höjd laglig hastighet skulle också ha flera positiva trafiksäkerhetseffekter. Minskade hastighetsskillnader mellan olika fordonsslag skulle minska risken för upphinnandeolyckor. Dagens låga hastigheter medför hög risk att bilister kör in i A-traktorer bakifrån efter att förarna inte har uppmärksammat att fordonet framför kört i en mycket låg hastighet.

Det är angeläget att komma till rätta med de problem gällande säkerhet kopplat till A-traktorer som blivit alltmer uppenbara i takt med att fordonstypen flerdubblats i antal och blivit ett vanligare inslag i trafiken.

M Sverige har påtalat behovet av krav på bilbälte, vinterdäck och en utvecklad utbildning. Det ska inte räcka med att övningsköra med en moped för att få körkort för A-traktor. Vi välkomnar även begränsningen av antalet passagerare och kraven på avgasrening som Transportstyrelsen föreslagit.

Det är också angeläget att stärka A-traktorernas identifierbarhet, eftersom detta är avgörande för att andra trafikanter ska kunna förhålla sig till A-traktorerna på ett säkert sätt. Det är inte sällan svårt att identifiera A-traktorer som just sådana, vilket ökar risken för upphinnandeolyckor eller incidenter i samband med kraftiga inbromsningar för att undvika kollision med det långsamgående fordonet.

Kraven på LGF-skyltens funktion bör stärkas, exempelvis genom förtydligande gällande placeringar. Ett alternativ som också bör utredas vore att komplettera eller ersätta LGF-skylten med annan lösning som ökar identifierbarheten på längre håll samt vid dålig sikt.