Trafiken ska vara säker för alla, oavsett ålder och kön. Kvinnor får i högre grad skador som är invalidiserade vid bilolyckor och upplever högre otrygghet längs vägarna. Därför krävs åtgärder för att öka kvinnors säkerhet vid bilkörning.

M Sverige föreslår:

  • Bygg fler parkeringsplatser i stadskärnor och bostadsområden. Bilen upplevs inte sällan som tryggare alternativ och är viktig för att upprätthålla kvinnors mobilitet.
  • Använd även kvinnliga krockdockor i krocktester.
  • Ålägg mödravårdscentraler att informera gravida om korrekt bältesanvändning.
  • Öka tryggheten på rastplatser där kvinnor känner sig mer otrygga än män.

Cirka 35 procent av alla kvinnor upplever otrygghet vid utevistelse under sen kväll. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga än att män gör det. Kvinnor känner generellt större oro för att vistas i vissa miljöer och gör att många tvekar inför att förflytta sig med gång, cykel och vistas vid kollektivtrafiknoder. 

Kvinnor känner sig i högre grad otrygga på parkeringar och rastplatser

Eftersom det finns fysiska skillnader mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna bör säkerhetsåtgärderna anpassas med hänsyn till detta. Kvinnor har 44 procents högre risk att få en skada som leder till invaliditet jämfört med män. Därför bör även kvinnliga krockdockor användas vid utvecklingen av krocksäkerheten.

Demoskop har under perioden 8 – 15 september 2022 på uppdrag av M Sverige genomfört en opinions-undersökning bestående av drygt 1 000 intervjuer i ett befolkningsrepresentativt urval. Resultatet har vägts på kön och ålder för att korrigera för eventuella skevheter i urvalet.
Demoskop genomförde 2022 på uppdrag av M Sverige en opinionsundersökning om upplevd trygghet på rastplatser.

Fyra av tio gravida använder bilbältet på ett felaktigt sätt och kvinnor känner sig i högre grad otrygga på parkeringar, rastplatser och längs vägarna. För att komma till rätta med detta krävs bättre myndighetsinformation och åtgärder i infrastrukturen.

Enligt en undersökning från Chalmers och Folksam använder 99 procent av de gravida kvinnorna bilbälte, men 39 procent använder det inte enligt rekommendationerna. Bara 34 procent av kvinnorna har nåtts av information om hur bilbälte ska användas under graviditeten.
Enligt en undersökning från Chalmers och Folksam använder 99 procent av de gravida kvinnorna bilbälte, men 39 procent använder det inte enligt rekommendationerna. Bara 34 procent av kvinnorna har nåtts av information om hur bilbälte ska användas under graviditeten.

Hälften av alla bilister känner sig otrygga om de stannar på en rastplats på kvällstid, enligt en ny undersökning. Många känner även otrygghet inför att parkera i stadskärnor. Störst är den upplevda otryggheten hos kvinnor. Att folk inte vågar stanna längs vägnätet ökar risken för trötthetsolyckor, enligt Riksförbundet M Sverige.

6 av 10 kvinnor är otrygga längs vägen

Enligt en opinionsundersökning som M Sverige har beställt från Demoskop finns det en betydande känsla av otrygghet hos bilister idag och den är påtagligt högre hos kvinnor. 45 procent av de tillfrågade känner sig otrygga gällande att stanna på rastplatser under kvällstid och för kvinnor är andelen 58 procent.

49 procent av de svarande upplever otrygghet inför att stanna och hjälpa någon som fått problem med bilen och 13 procent upplever otrygghet när de ska besöka toaletter på bensinmackar.

Indirekta effekter av otrygghet

Otryggheten är ett problem i sig, men den får också indirekta effekter. Otryggheten kan innebära att förare inte tar raster när de egentligen borde göra det. Trötthet ökar risken för misstag och olyckor och därför kan möjligheten att ta pauser under långa bilresor vara livsviktig.

Under 2021 omkom 210 människor i trafikolyckor. Den vanligaste olyckstypen var singelolyckor. I sådana olyckor är trötthet en viktig faktor. Undersökningar tyder på att trötthet är en bidragande orsak i omkring 10 till 40 procent av alla olyckor, enligt VTI.

Otryggheten märks också när det gäller att parkera bilen. 42 procent av de svarande uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga vid parkering i en okänd stadskärna under kvällstid. 50 procent av kvinnorna känner sig otrygga i dessa sammanhang mot 34 procent av männen.

Undersökningen genomfördes av Demoskop hösten 2022.

Skadorna kvinnor får vid trafikolyckor är i högre grad invalidiserande

Kvinnor löper dubbelt så stor risk att fastna i ett motorfordon efter en olycka enligt brittisk forskning. Detta beror bland annat på att kvinnor tenderar att sitta närmare ratten och får andra typer av skador vid allvarliga olyckor. Medan män får skador på huvud, bröstkorg och lemmar drabbas kvinnor oftare av skador på bäcken, ryggrad och nacke. De senare skadorna är i högre grad invalidiserande och kan göra det svårt att ta sig ur bilen.

Använd även kvinnliga krockdockor vid krocktester

En orsak till att kvinnor skadas allvarligt är också att det inte används kvinnliga krockdockor vid de krocktester som görs för att utveckla bilarnas säkerhet. Eftersom det finns fysiska skillnader mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna är det obegripligt att inte krocksäkerheten för bägge ingår i testerna. Om färre ska skadas eller dö i trafiken måste fordonsäkerheten fortsätta förbättras för alla.

4 av 10 gravida använder bilbältet fel

Många gravida är osäkra på hur de bör sitta i bilen för att på bästa sätt skydda sig själva och fostret. 4 av 10 gravida använder bältet fel och bara var tredje gravid kvinna har nåtts av information om hur bältet bör användas under graviditeten. Med rätt kunskaper blir resan tryggare för alla.

Den enskilt viktigaste åtgärden för att skydda både sig själv och barnet är att använda bilbälte på ett korrekt sätt. 

Enligt en undersökning från Chalmers och Folksam använder 99 procent av de gravida kvinnorna bilbälte, men 39 procent använder det inte enligt rekommendationerna. Bara 34 procent av kvinnorna har nåtts av information om hur bilbälte ska användas under graviditeten.

Det är inte bra att kunskapen är så låg, därför bör mödravårdscentralerna och myndigheter åläggas att informera gravida om korrekt bältesanvändning.

Sätt på säkerhetsbältet rätt 

Säkerhetsbältet är gjort för att fånga upp och fördela belastningen över kroppen vid en krock och minskar risken för att omkomma med uppåt 50 procent. Gravida bör tänka på att inte låta bältet gå över magen.

Höftbältet ska sitta så lågt som möjligt under magen och vara åtdraget mot höfterna. Diagonalbältet bör löpa tätt mot axeln, mellan brösten och ned vid sidan av magen. Det är viktigt att vara noggrann med bältet, även om det kan upplevas obekvämt.

Gravidbälten utan bevisad effekt

På marknaden finns numera gravidbälten, men det finns ingen forskning som visar att dessa skulle öka trafiksäkerheten. Viktigare att tänka på som gravid är sittställningen och placeringen i bilen.

Sitt på rätt sätt i bilen

Ratten och krockkudden kan skada barnet om det händer en olycka. Därför bör man försöka öka distansen till dessa. Skjut bak sätet. Ska du själv köra bilen kan både sätet och ratten justeras, men se till att du fortfarande når pedalerna på ett bra sätt.

Platsen mitt i bilens baksäte är generellt den säkraste platsen eftersom den är längst ifrån de ställen på bilen som får stötar vid kollision. Detta förutsätter dock att platsen är fullgott utrustad med trepunktsbälte och stöd för huvud och nacke. Oavsett var i bilen du sitter är det viktigt att huvudstödet är rätt inställt.