Alla måste kunna ladda sin elbil, både hemma och på resan. Laddinfrastrukturen i bostadsområden måste byggas ut och antalet publika laddstolpar måste möta efterfrågan.

M Sverige föreslår:

  • Bygg ut den publika laddinfrastrukturen. Det borde finnas 45 000 publika laddstolpar idag men bara 18 000 har byggts. Det krävs alltså mer än 25 000 nya bara för att täcka dagens behov.
  • Samordna den nationella utbyggnaden av laddinfrastrukturen för att klargöra ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och näringsliv. Kommunerna behöver mer stöd för att utreda behovet av laddinfrastruktur och förstå sin roll i utbyggnadsarbetet.
  • Förenkla reglerna för uppförande av laddstolpar i samfälligheter.
  • Stärk kapaciteten i elnäten för att möjliggöra lokal utbyggnad av laddinfrastrukturen.

Otillräcklig infrastruktur

Trots att antalet elbilar och laddhybrider fortfarande är relativt lågt har utbyggnaden av nödvändig infrastruktur varit otillräcklig. Tusentals nya publika laddstolpar krävs för att täcka upp för dagens brist. Ökade satsningar och förenklade regler krävs också, särskilt för dem som bor i flerfamiljshus eller parkerar i en samfällighet.

Kommande EU-krav på laddmöjligheter vid nybyggnation kommer möjligtvis bidra till att öka antalet laddstolpar.

Utbyggnaden måste öka till 2030

För att nå transportsektorns mål till 2030 måste utbyggnaden av laddinfrastruktur öka avsevärt under de närmaste åren. Inom en snar framtid måste laddmöjlighet för elbil finnas tillgänglig oavsett bostadsort och bostadstyp. 

Ökning av laddbara fordon och ökning av laddpunkter 2015–2022 Källa: Power Circle
Ökning av laddbara fordon och ökning av laddpunkter 2015–2022 Källa: Power Circle

Dagens (2023) drygt 450 000 laddbara bilar kräver enligt EUs målsättning en tiondel så många stolpar, 45 000. Men M Sveriges sammanställning av statistik från branschorganisationen PowerCircle visar att antalet publika laddstolpar är mindre än hälften av vad de borde vara, bara 18 000 i hela landet. Bristen har förvärrats för varje år de senaste fem åren eftersom antalet laddbara bilar ökar i mycket snabb takt.

Sverige når inte CPEV-mål

Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1 – alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle.

Enligt rapporten RechargeEU (jan 2020) från Transport & Environment är det bara fyra länder i EU som inte klarar CPEV-målet, Sverige är ett av dem.

I EU:s nya klimatpaket Fit for 55 finns målet att det ska vara möjligt att ladda en elbil var sjätte mil längs de större vägarna i Europa. Men enligt Trafikverket finns det i Sverige vita fläckar där det är glest mellan stolparna, huvudsakligen i Norrland.

I tre av fyra kommuner upplevs problem med utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Det finns flera faktorer som påverkar möjligheten att bygga laddstolpar.

Kapacitetsbrist i elnätet

Ett tydligt hinder för inte minst utbyggnaden av de publika stolparna är kapacitetsbrister i de lokala elnäten. Därtill saknas ofta tillräcklig finansiering, inte minst i mindre tätbefolkade områden. I allmännyttan byggs alldeles för få parkeringar med laddplatser.

Krångliga regelverk och dyra processer

Gällande laddstolpar i anslutning till hemmet fungerar det i allmänhet bra för boende i villa. Desto större är problemen för boende i flerfamiljshus eller de som parkerar i samfälligt garage.

Det är idag mycket svårt för den som parkerar på en så kallad gemensamhetsyta, som en garagelänga, att få sätta upp en laddbox till följd av krångliga regelverk och tillståndsprocesser kring anläggningsbesluten. Lantmäteriets processer är kostsamma och ställer till problem för alla som annars redan gärna hade bytt ut sin bensin- eller dieselbil.

Fortsatt "vita fläckar" 

På landsbygden finns fortfarande flera ”vita fläckar” där infrastruktur för laddstationer för elbilar saknas. I glesare befolkade delar av landet är det mindre lönsamt för marknaden att bygga laddstolpar. Därför behövs fortsatta stöd för att säkerställa laddinfrastruktur i hela landet.