Elsparkcyklarna väcker starka känslor och är ett såväl populärt som omdebatterat fordon. På kort tid har elsparkcyklar gått från att vara ett marginellt fenomen till att bli ett vanligt inslag i den svenska stadsbilden, och den alltjämt höga efterfrågan tyder på att elsparkcykeln är här för att stanna.

Elsparkcyklarna kompletterar andra fordonsslag och har förbättrar mobiliteten. Inte minst ungdomar har fått större möjligheter att ta sig fram i städerna. Samtidigt har det uppstått problem på många håll, vilket kan förklaras med otydlig reglering, att förarnormerna är outvecklade och marknaden omogen.

Regler och bestämmelser för elsparkscykel

En elsparkcykel – som inte går fortare än 20 km/tim eller har en motorstyrka över 250 watt – kan klassas som en cykel. Om elsparkcykeln klassas som cykel gäller följande:

 • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.
 • Elsparkcykel får även framföras på trottoar, men då i högst gångfart.
 • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka.
 • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
 • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men ett skydd för huvudet är naturligtvis bra oavsett ålder.
 • Du får inte skjutsa på en elsparkcykel.
 • Det får inte framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna göra det på ett betryggande sätt.

Tydligare regler och bättre information

Elsparkcykeln är ett nytt fenomen som i hög grad används av ungdomar. Detta gör att normerna kring hur man beter sig i trafiken inte är lika etablerade som för andra fordon. Därför behövs enligt M Sverige, utöver tydligare regler, också bättre information i skolorna och från myndigheter.

Felparkerade elsparkcyklar leder till olyckor

Förutom privatägda elsparkcyklar finns ett flertal olika aktörer som med olika lösningar hyr ut cyklar. Just hyrcyklarna – som placeras ut i stadsmiljö för att användas av kunderna – är också de som väckt debatt om felaktigt eller olämpligt parkerade elsparkcyklar. Det finns studier som visar att så många som 40 procent av elsparkcyklarna är felaktigt parkerade, och därmed riskerar att orsaka sämre framkomlighet och skador för andra trafikanter. Inte minst för rörelsehindrade och människor med nedsatt syn.

Reportage

Hur klimatsmarta är elsparkcyklarna egentligen och hur ska man komma tillrätta med den alarmerande skadestatistiken?

Ur tidningen Motor nr 7 2020

Alkohol och hastighet på elsparkcykel

Många av de olyckor som sker med elsparkcykel inträffar kvällar och nätter, ofta på helger. Undersökningar visar också att förare som är inblandade i olyckor ofta är påverkade av alkohol. Det är alltid föraren av en elsparkcykel som har ansvar över hur den framförs, men det finns också ett ansvar hos företagen som äger fordonen. Olika företag hanterar problematiken på olika sätt, och det finns även tekniska lösningar som kan användas:

 • Vid uthyrningstillfället kan kontrollfrågor ställas till användaren för att avgöra om hen är alkoholpåverkad.
 • Geofencing är en digital teknik med geografiska zoner som styr hur uppkopplade fordon – som exempelvis elsparkcyklar – framförs. Användaren får då finna sig i att sparken går saktare eller inte fungerar alls i vissa områden.
 • Geofencing kan användas för att elsparkcyklarna inte ska kunna parkeras var som helst.
 • Metoden kan begränsa elsparkcyklarnas hastighet på större gångstråk.

Parkering av elsparkcykel

Många kommuner har redan agerat i syfte att begränsa användningen av elsparkcyklar. Exempelvis har Stockholms stad infört ett tak för antalet fordon och parkeringsförbud i delar av staden. Regeringen har följt efter och remitterat förslag om parkeringsförbud av elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. M Sverige är positiva till den föreslagna regleringen där elsparkcyklar förbjuds att parkeras på gång- eller cykelbana, annat än vid uppställningsplatser avsedda för cyklar.

Elsparkcykel på gång-, kör- eller cykelbana?

Även förbud mot att framföra elsparkcyklar på gångbana har utretts, liksom förbud mot att åka i bilarnas körbana om cykelväg finns. Detta som en följd av att antalet olyckor med elsparkcyklar har mångdubblats på senare år. Med tydligare regler förväntas elsparkcykelanvändningen bli säkrare och fungera bättre med övriga fordonsslag. M Sverige välkomnar tydligare regler för elsparkcyklarna, även om inget beslut ännu är fattat våren 2022.