Vinterdäck kan antingen vara dubbade eller odubbade så kallade friktionsdäck.

Närbild av bilens däck i vinterväglag.

 

 • Mellan den 1 december och 31 mars gäller krav på vinterdäck när det råder vinterväglag för personbilar klass I och II med maximal totalvikt på 3500 kg, lätt lastbil och lätt buss.
 • Mellan den 1 oktober och 15 april är det tillåtet att använda dubbdäck
 • Man får inte blanda dubbade och odubbade däck på bilen
 • Om bilen har dubbdäck måste även eventuell släpvagn ha dubbdäck om det råder vinterväglag

Krav på vinterdäck

För att uppfylla kravet på vinterdäck ska däcken dels vara särskilt framtagna för vinterkörning, dels vara märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow. Det förekommer att däck är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning. Sådana däck uppfyller inte kravet på vinterdäck.

Du kan finna en lista över vilka däck som uppfyller kraven för däck på The Scandinavian Tire and Rim Organizations (STRO) hemsida under rubriken Vinterdäck.

Mönsterdjup

För vinterdäcken vid vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars måste detta vara minst 3 mm, till skillnad från de 1,6 mm som gäller under resten av året. Reglerna gäller såväl svensk- som utlandsregistrerade fordon.

Undantag

I vissa fall får bilen användas utan vinterdäck mellan den 1 december och 31 mars, även om vinterväglag råder. Undantagsregeln gäller i följande fall.

 • Bilen provkörs eller bogseras i samband med reparation eller liknande ändamål
 • Vid färd den kortaste och lämpligaste vägen till eller från närmaste besiktningsföretag
 • Bilen är äldre än 30 år
 • Bilen körs med s.k. saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från en hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Detsamma gäller om bilen körs med saluvagnslicens i samband med demonstration eller försäljning
 • Bilen har enligt vägtrafikregistret en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre

Observera att det undantag från vinterdäckskravet som tidigare fanns beträffande bilar på resa ner till Europa inte längre gäller.

Särskilt om dubbdäck

Mellan den 1 oktober och 15 april är det tillåtet att använda dubbdäck. Under resten av året får man enbart använda dubbdäck om det är eller befaras bli vinterväglag.

Om bilen har dubbdäck måste även eventuell släpvagn ha dubbdäck om det råder vinterväglag. Detta gäller även om bilen är undantagen från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade vinterdäck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Man får inte blanda dubbade och odubbade däck på bilen.

Dubbdäcksförbud

I tre svenska städer har man infört förbud mot användning av dubbdäck på vissa gator oavsett tid på året och väglag. M Sverige har varit och är alltjämt starkt kritiskt till införandet av dessa förbud, eftersom vi anser att trafiksäkerheten, inte minst för oskyddade trafikanter, i allt för hög grad har fått stå tillbaka för andra intressen. De miljö- och hälsoskäl som anförts som den viktigaste grunden för ett förbud, bör enligt vår uppfattning främst tillgodoses med förbättrade städrutiner.

Städer som hittills infört förbud mot användande av dubbdäck

Stockholm - Hornsgatan, Rosenlundsgatan mellan Krukmakargatan och Hornsgatan, och Varvsgatan mellan Hornsgatan och Hornsbruksgatan, Fleminggatan, Kungsgatan, mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan.
Vinterdäck, Stockholm stads webbplats

Göteborg - Friggagatan, Odinsgatan.
Vinterdäck, Göteborgs stads webbplats

Uppsala - Kungsgatan, mellan Strandbodgatan och S:t Olofsgatan Vaksalagatan, mellan Storgatan och Kungsgatan.
Vinterdäck, Uppsala stads webbplats

I samtliga fall är det tillåtet att korsa respektive gata. Den som blir påkommen med att köra med dubbdäck på de aktuella platserna får betala 1 000 kr i böter.

Undantag

Vissa fordon undantas från dubbdäcksförbuden. Det gäller till en början cykel och moped klass II. Vissa typer av transporter som bedömts vara särskilt samhällsviktiga är också undantagna. Detta gäller fordon som används för transporter i samband med yrkesutövning som utförs av:

 • Polis
 • Tull
 • Kustbevakning
 • Läkare
 • Sjuksköterska
 • Barnmorska
 • Veterinär
 • Personal inom räddningstjänsten
 • Transportör av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt
 • Vissa fall vägtransportledare, väghållningsfordon och liknande

Uppsala undantas dessutom följande grupper från förbudet: Boende på Kungsgatan 28-32, 37-39 samt 46, Klostergatan 19-21, Vaksalagatan 18-20 personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad, taxibolag och fordon som används vid skoltransporter

Dispens

Det finns en viss möjlighet även för den som inte tillhör någon av de undantagna kategorierna att få dispens från dubbdäcksförbud. Möjligheten till dispens tillämpas mycket restriktivt, det ska alltså vara fråga om rena undantagsfall. Generellt sett får dispens endast meddelas om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl och dispens kan meddelas utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Det finns för närvarande inte någon praxis som preciserar hur rekvisitet särskilda skäl exakt ska förstås. Enligt Transportstyrelsen, som är högsta överprövningsinstans i dispensärenden, är särskilda skäl sådana skäl som på något vis avviker från det normala, och som inte är vanligt förekommande. Den som begär dispens måste därför anföra vilka skäl som starkt motiverar varför avsteg från förbudet ska beviljas, t.ex. skäl som är särskilt för honom eller henne, eller en så liten och avgränsad grupp att det inte fanns anledning att ta hänsyn till den gruppen när kommunen meddelade förbudet. Det faktum att ett fordon används även på andra vägar och vägsträckor (inom och utom orten) än den där dubbdäcksförbudet meddelats, anses inte utgöra ett sådant "särskilt skäl" leder till ett beviljande av Transportstyrelsen.

Ansökan om dispens kan göras till respektive kommun och ska innehålla namn, adress, person- eller organisationsnummer samt fordonets registreringsnummer. I ansökan ska anges de skäl som åberopas samt kopior av eventuella handlingar som styrker skälen.

Stockholm

Stockholms stad beviljar inte dispenser enbart därför att sökanden bor på gata med förbud eller angränsande gata. Att en del av ett företags eller en persons transporter ibland sker på Hornsgatan och ibland i andra delar av landet utgör inte heller grund för dispens. Stockholms stad uppger på sin hemsida att dispens eventuellt kan ges av medicinska eller andra tungt vägande skäl, t.ex. till personer med funktionsnedsättning som har bilstöd eller personer med parkeringstillstånd för funktionshindrade med Hornsgatan eller annan gata som direkt berörs av dubbdäcksförbudet som frekvent målpunkt.

Stockholms stad tar ut en handläggningskostnad om 240 kr som faktureras efter att beslut om avslag eller dispens meddelats.

Ansökan kan skickas till:
Trafikkontoret, Tillståndsavdelningen, Trafikstyrning
Box 8311
104 20 STOCKHOLM

Göteborg

Göteborgs stad har för tillfället inga särskilda upplysningar om vad som krävs för dispens från dubbdäcksförbudet eller eventuell handläggningskostnad, på sin hemsida. Den som vill ansökan om dispens i Göteborg kan vända sig till Trafikkontoret och dess enhet för enhet för tillstånd och dispenser.

Adressen är:

Trafikkontoret
Enheten för Tillstånd och dispenser
Box 2403
403 16 GÖTEBORGS STAD

Uppsala

Uppsala kommun anger på sin hemsida att det finns möjlighet till dispens om man uppfyller vissa kriterier. Man ska ha som målpunkt en adress på Kungsgatan eller Vaksalagatan där dubbdäcksförbudet råder. Det går inte att få dispens om man vill köra på Kungsgatan enbart för att förkorta sin resväg.

Enligt Uppsala kommuns riktlinjer gäller också att:

 • Frakten eller transporten av säkerhetsskäl måste framföras med ett fordon som har dubbdäck
 • Frakten eller transporten sker vid ett specifikt tillfälle och inte är återkommande
 • Frakten eller transporten ingår i en transportkedja där fordonet behöver ha dubbdäck för att kunna framföras på ett säkert sätt
 • Det inte går att nå adressen via annan färdväg

Uppsala kommun utfärdar dispenser enbart för specifika tillfällen och inte för hela vinterperioden. I skrivande stund framgår det inte på kommunens hemsida om det utgår någon handläggningsavgift för ansökan.

Ansökningar hanteras av Trafiknämndens kansli som kan nås på telefon 018-727 40 10.

Att överklaga beslut om dispens

Om kommunen inte beviljar ansökan om dispens, kan beslutet överklagas till länsstyrelsen i respektive län. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till Transportstyrelsen som är högsta överprövningsinstans i dessa ärenden.