Branschorganisationer har vanligtvis som krav att deras medlemsföretag följer ARNs beslut. Gör företaget inte det blir det uteslutet från organisationen. Annonssidan Blocket har också som policy att de företag som annonserar där ska följa ARNs beslut. Gör de inte det kan företaget stängas av från fortsatt annonsering. Om företaget i ditt fall inte följer ARNs beslut kan du alltså skicka in beslutet till Blocket, vilket kan påverka företaget att göra rätt för sig.

Omprövning

Känner du att det blivit fel i beslutet kan du begära omprövning av ärendet. Det finns dock begränsningar i vilka grunder som ARN omprövar ett ärende, exempelvis om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av ett klart förbiseende eller misstag från myndighetens sida och rättelse inte kan komma i fråga. Vill du ompröva ditt ärende ska detta göras skriftligen och ha inkommit till ARN inom fyra veckor från det att tvisten avgjordes.

Gå vidare?

Är du inte nöjd med ARNs beslut är nästa steg att vända sig till tingsrätten. Detta kommer dock medföra kostnader och ta en del tid, det kan därför vara bra att fundera på hur stor chansen är att vinna och om det är värt det.

Du kan vända dig till den juridiska rådgivningen för att få råd i denna fråga.