Till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, kan konsumenter som hamnat i kläm eller i tvist med en verkstad eller bilförsäljare vända sig för att få sin sak prövad. Behöver du veta mer om hur ARN fungerar, och vad man ska tänka på som konsument? Här hittar du information som hjälper dig.

Ta del av M Sveriges råd om hur du bäst går till väga vid en tvist, och ge dig själv så bra förutsättningar som möjligt! 

För att få mesta möjliga hjälp av vår guide till ärenden i Allmänna reklamationsnämnden är det bra om du har viss förkunskap om vad en reklamation innebär

Har ARN redan fattat beslut i ditt ärende?

Läs om här vad du kan göra ifall du fått ett avslag emot dig, eller om ARN har lämnat en rekommendation till ett företag att göra rätt för sig.

Som medlem kan du alltid kontakta vår juridiska avdelning för råd och hjälp.

Så fungerar ARN

Anmälan ska vara skriftlig och är gratis. Lättast är att gå via www.arn.se.

En handläggare går igenom din anmälan och beslutar om ARN kan pröva tvisten samt vid behov skicka ut en begäran om komplettering om du behöver skicka in mer material eller specificera någon uppgift.

Beslutet som förr eller senare fattas av ARN är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. En majoritet av företagen följer besluten. De senaste åren har tre av fyra företag följt ARNs beslut inom avdelningen Motor.

ARN har en tidsgräns, en anmälan till ARN måste ha kommit in inom ett år från första gången felet reklamerades till företaget, annars kan ARN avvisa ärendet. Nämnden kan även på andra grunder avvisa ärendet. Läs mer på Tips & råd.

Det kan ta ungefär sex månader från att du skickar in en anmälan till att ARN fattar beslut.

ARN har olika områden för olika ärenden. Varje område har experter med olika sakkunskap som kallas in som ledamöter för ett specifikt sammanträde. Exempel på områden är bank, elektronik, möbler, resor och skor.

För att få mesta möjliga hjälp av vår ARN-guide är det bra om du har viss förkunskap om vad en reklamation innebär, hur du går tillväga för att klaga på en vara eller tjänst, och om vad du kan kräva i form av avhjälpande eller ersättning.

Läs på först

Läs gärna antingen om köp av begagnad bil av bilhandlare, eller om verkstadsjuridik, beroende på vad din tvist omfattar:

Köpa begagnad bil från bilhandlare

Verkstadsjuridik

Eftersom det kan ta flera månader innan ARN fattar beslut kan det vara viktigt att du tänker igenom din egen situation utifrån detta.

Om en bil till exempel inte är möjlig att använda på grund av den skada tvisten omfattar kan det vara bra att fundera på om det mest lämpliga är att yrka på avhjälpande och behöva vänta en längre tid medan vilken bilen står obrukbar, eller gå vidare och på egen bekostnad låta en verkstad avhjälpa felet.

Å ena sidan blir bilen i så fall körbar, vilket kan vara det mest praktiska. Å andra sidan har du då själv ett utlägg för åtgärden, och får i ARN yrka på att få ersättning för det belopp du behövt betala för reparationen. Det finns dock varken någon garanti för att ARN dömer bifall – att du får rätt – eller för att företaget kommer att följa ARNs rekommendation.

OBS! Ifall det är fråga om att häva ett köp ska felet inte avhjälpas. Vid hävning krävs att ett fel är kvarvarande, det vill säga inte avhjälpt.

Ta kontakt med rådgivare från M Sverige, om du vill ha hjälp med att göra en samlad bedömning.

Det kan vara lite svårare att få rätt vid reklamation av en verkstadstjänst. Det är nämligen du som konsument som måste bevisa både att det finns ett fel på bilen och dessutom hur verkstadens brist i exempelvis fackmässighet orsakat felet.

Därför är det för det första alltid viktigt att visa för nämnden vad du beställt från verkstaden och vad ni kommit överens om. Bifoga därför kostnadsförslaget eller fakturan från verkstaden i din anmälan.

Om det har uppkommit en skada eller ett fel på bilen under tiden på verkstaden måste du kunna visa att verkstaden orsakat felet. Här skiljer sig förfarandet beroende på vad som inträffat.

Verkstadens ansvar

Verkstaden har visserligen ett ansvar att se till att din bil inte kommer till skada, men det betyder inte att de är ansvariga för allt som händer under tiden bilen är hos dem. Det måste finnas en rimlig koppling mellan det nya felet och de jobb som verkstaden utfört.

Nyupptäckta fel

Om det vid provkörning skulle uppstå ett nytt fel kan det trots allt vara ett fel som verkstaden inte kunnat påverka, och som kunnat inträffa när som helst.

Skada på fordonet

Det kan vara svårt att hävda att en bil råkat ut för en viss skada om det inte finns ett uppenbart samband till de arbeten som utförts, och kring vilka områden på bilen mekanikern har arbetat, eller om skadan i sig uppenbart går att koppla till verkstadsmiljön eller utrustning som använts till bilen i samband med en reparation.

Ta hjälp av annan verkstad

I det här läget kan det vara bra att ta hjälp av en annan verkstad, och betala för en felsökning. Med lite tur kan den nya verkstadens besked innebära att du med deras utlåtande (arbetsorder, felsökningsprotokoll) kan visa på verkstadens ansvar för felet.

Ta hjälp av M Sveriges tekniska rådgivning för att försöka få en uppfattning om vilka möjligheter du har.

Läs mer om vilka rättigheter du har

Branschorganisationer har vanligtvis som krav att deras medlemsföretag följer ARNs beslut. Gör företaget inte det blir det uteslutet från organisationen. Annonssidan Blocket har också som policy att de företag som annonserar där ska följa ARNs beslut. Gör de inte det kan företaget stängas av från fortsatt annonsering. Om företaget i ditt fall inte följer ARNs beslut kan du alltså skicka in beslutet till Blocket, vilket kan påverka företaget att göra rätt för sig.

Begära omprövning i ARN

Känner du att det blivit fel i beslutet kan du begära omprövning av ärendet. Det finns dock begränsningar i vilka grunder som ARN omprövar ett ärende, exempelvis om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av ett klart förbiseende eller misstag från myndighetens sida och rättelse inte kan komma i fråga. Vill du ompröva ditt ärende ska detta göras skriftligen och ha inkommit till ARN inom fyra veckor från det att tvisten avgjordes.

Gå vidare till tingsrätt?

Är du inte nöjd med ARNs beslut är nästa steg att vända sig till tingsrätten. Detta kommer dock medföra kostnader och ta en del tid, det kan därför vara bra att fundera på hur stor chansen är att vinna och om det är värt det.

Du kan vända dig till den juridiska rådgivningen för att få råd i denna fråga.

M Sveriges uppdrag i ARN

M Sverige är representerade i Allmänna Reklamationsnämndens motorsektion av våra juridiska och tekniska rådgivare, ledamöter som är utsedda av regeringen för detta uppdrag.

M Sverige är representerade i Allmänna Reklamationsnämndens motorsektion.

Vi på M Sverige står på alltid på din sida och lär dig att bli en smart konsument som inte blir lurad eller berövad dina rättigheter. Vi ger också tips så att du kan välja smarta, miljövänliga och prisvärda alternativ när du väljer bil.

M Sverige är representerade i Allmänna Reklamationsnämndens motorsektion med våra ledamöter Carl-Erik Stjernvall, Milos Kosijer och Olle Haglund. M Sverige är utsedda av regeringen för detta uppdrag.

Tre viktiga rättigheter för dig när du köper bil

  1. Konsumentköplagens reklamationsrätt på tre år. Händer något oförutsett med bilen under de tre första åren så kan du gå tillbaka till bilfirman och klaga. Lagen kräver dock att felet som du råkat ut för är ”ursprungligt”, det vill säga att du ska kunna visa att felet fanns på bilen redan när du köpte den.

  2. Om felet inträffar redan under de två första åren som du äger bilen så har du lättare att få rätt. Under den här perioden är det nämligen bilfirman som sålde bilen som ska bevisa att felet inte fanns när du köpte bilen. Om de inte kan bevisa detta så måste felet lagas utan självrisk för dig som köpare.

  3. Det händer ibland att bilköpare och bilfirmor inte kommer överens om hur de ska tolka konsumentköplagen i samband med bilköp. Då kan du kostnadsfritt vända dig till Allmänna reklamationsnämnden och få din sak prövad.

Behöver du vår hjälp?

Om du har frågor kring hur du själv bäst går till väga för att hantera ditt ärende i ARN är du alltid välkommen att kontakta teknisk eller juridisk rådgivning.

Har vi hjälpt dig som har frågor om ditt ärende kan vi inte vara med och besluta om det i ett eventuellt nämndsammanträde i ARN.

M Sveriges medlemsrådgivning