Om det visar sig att bilen hade fel vid köpet som du inte kunde upptäcka, kan säljaren bli skyldig att stå för kostnaden för att avhjälpa felet eller ta tillbaka bilen. Det är mycket viktigt att du, innan ett eventuellt avhjälpande av felen, klagar hos säljaren (reklamerar) och berättar om felet. Du bör göra reklamationen skriftligt, via e-post. Reklamationen ska ske inom skälig tid efter det du har märkt eller borde ha märkt felet. Vad som utgör skälig tid varierar från fall till fall men en bra utgångspunkt är att klaga så snart du kan. Du förlorar din rätt att reklamera fel två år efter det att du köpt bilen, även om det är först då du uppmärksammar felet.

Fel

Normalt säljer de flesta privatpersoner sin bil i ”befintligt skick”. Ofta tror sig säljaren då ha friskrivit sig från allt ansvar efter köpet. En bil som säljs i befintligt skick kan trots detta anses felaktig i följande tre fall:

  • Om bilen inte överensstämmer med de uppgifter säljaren har lämnat vid köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.
  • Om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om något avseende bilen som denne känt till eller får antas ha känt till, som köparen borde kunnat ha räknat med att få veta (t.ex. att mätarställningen inte överensstämmer med bilens riktiga körsträcka) och att detta skulle ha inverkat på köpet.
  • Om bilen är i väsentligt sämre skick än vad köparen, med hänsyn till bilens pris och körsträcka och eventuella övriga omständigheter, kunnat förutsätta.

Om du inte har fått en garanti måste du alltid visa att felen fanns vid köpet och att du uppfyllt din undersökningsplikt.

Det kan variera när en bil anses som felaktig enligt lagstiftning eller avtal eftersom omständigheterna är olika från fall till fall. Du kan få hjälp med en bedömning av just ditt fall av M Sveriges jurister.

Påföljder vid fel

Som köpare har du rätt att kräva att säljaren reparerar felet kostnadsfritt om felet går att avhjälpa. Även om du inte vill att felet avhjälps har säljaren rätt att göra detta. Det är därför viktigt att du alltid reklamera skriftligt till säljaren innan du själv vänder dig till en verkstad.

När du köper bil privat är det oftast svårt att avhjälpa eventuella fel som finns på bilen. Det finns därför möjlighet till prisavdrag. Det innebär att du kan få ersättning för vad det kostar att reparera felet på en verkstad.

Om felet är av väsentlig betydelse för dig kan köpet istället hävas. Det krävs då att säljaren insåg eller borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för dig. För att säljaren ska veta vad som kan anses väsentligt kan det vara bra att skriva in detta i avtalet före köpet.

Skadestånd

Du kan ha rätt att få ersättning för den eventuella skada du har lidit på grund av felet på bilen. Det är först och främst utgifter som du har haft för exempelvis bärgningskostnad. Du måste alltid tänka på att begränsa skadan så mycket som möjligt och kan till exempel inte åka taxi hem från verkstaden om du lika gärna hade kunnat åka med kollektivtrafik.