Upptäcker du fel på din nyköpta bilen eller om du misstänker att den har det, ska du kontakta företaget och framföra klagomål så snart du har möjlighet. Här hittar du tips vad du bör göra och tänka på efter att du fått din bil.

Vad är fel enligt lagens mening?

Säljaren ansvarar för fel som funnits vid leverans, så kallade ursprungliga fel. Den vanligaste typen av fel är sådana som har med bilens funktion och skick att göra. Vid bedömningen om det är fråga om ett ursprungligt fel tar man hänsyn till en rad faktorer, som t.ex. bilens pris, ålder, körsträcka, typ av fel och hur långt du kört efter leveransen. Om du blivit upplyst om ett fel vid köpet kan du i allmänhet inte klaga på detta i efterhand.

Bilen måste vara trafiksäker vid försäljningstillfället, dvs. den måste klara en kontrollbesiktning utan anmärkning om ni inte kommit överens om annat vid köpet.  

Normala slitagefel anses inte som fel. Säljaren har vidare möjlighet att friskriva sig från vissa fel genom att tillhandahålla en varudeklaration vid köpet. Om säljaren i denna t.ex. skrivit att bromsarna är dåliga är detta inget du kan komma och yrka ersättning för i efterhand.  

Även en bil som är såld i ”befintligt skick” kan anses vara felaktig i lagens mening. Den får då inte vara i sämre skick än du som köpare, med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter, kunnat förutsätta vid köpet.  

Om säljaren före köpet lämnat uppgifter om bilen, till exempel om hur långt den körts, som senare visar sig oriktiga kan även detta innebära att bilen anses felaktig.  

Det anses även vara ett fel om bilen försämras på någon punkt och inom den tid eller körsträcka som omfattas av säljarens garanti.  

Reklamation

Om du har upptäckt att den nyköpta bilen har ett fel eller misstänker att den har det, ska du kontakta företaget och framföra klagomål (reklamera). Du måste klaga inom skälig tid, dvs. så snart du har möjlighet, från det att du upptäckte felet eller borde ha upptäckt det. En reklamation som sker inom två månader efter det att du märkt felet ska enligt konsumentköplagen alltid anses ha lämnats i rätt tid. Du måste alltid kontakta säljaren när du hittar fel på bilen som du vill reklamera. Om du inte reklamerar kan du förlora rätten att åberopa felet. Helst bör en reklamation vara skriftlig.  

Tänk på att det alltid är du som måste visa att felet överhuvudtaget finns om det ifrågasätts.  

Du kan klaga på fel upp till tre år från leveransen. När den tiden har passerat är företaget i stort sett aldrig ansvarig för fel på bilen och därför inte heller skyldig att reparera fel. Har du fått en garanti gäller naturligtvis tidsfristen för garantifel enligt garantivillkoren.  

Fel som visar sig inom 6 eller 24 månader från köpet

Presumtionsregeln (§ 20 a Konsumentköplag 1990:932 - gäller köp till sista april 2022, 4 kap § 17 Konsumentköplag 2020:260 - gäller köp från och med 1 maj 2022) innebär i korthet att fel som visat sig inom den första tiden ( 6 månader för köp till och med sista april 2022 eller 24 månader för köp från och med 1 maj 2022) efter att du köpt en vara förutsätts ha funnits vid försäljningstillfället, och under den här tiden är det företaget som sålt bilen som måste bevisa att felet uppkommit först senare, vilket ofta är svårt.

Under den här tiden behöver du som konsument i princip bara visa på felets förekomst.

Har det gått längre tid än som redogjorts för ovan när felet visade sig och du reklamerade första gången faller den här bevisbördan på dig som konsument. Då kan du i vissa fall ta hjälp av en verkstad. Men det här kan vara krångligt. Ta gärna kontakt med M Sveriges tekniska experter för vägledning.

Garanti

Vid köp lämnas ofta en garanti på bilen. Eftersom säljaren inte har någon skyldighet att lämna en garanti är det mycket viktigt att du kommer överens med säljaren om eventuella garantier före köpet. För att det inte ska uppstå några missförstånd ska du alltid begära att få en skriftlig garanti och att det antecknas särskilt i köpeavtalet att garanti lämnats.

Om säljaren inte vill åtgärda ett fel som omfattas av garantin och som har uppstått under garantitiden måste säljaren visa att felet uppstått på grund av något du gjort eller inte gjort för att inte behöva ansvara för felet.  

Bevisbördan ligger alltså på säljaren och inte på dig. Även om säljaren inte erbjuder någon garanti så är denne bunden av konsumentköplagens regler och kan därför behöva ansvara för fel som fanns vid köpet.