Uppförandekoden är riktlinjer för hur vi inom M Sverige bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. Koden är ett övergripande ramverk för vår verksamhet och bygger till stor del på internationella konventioner, till exempel FNs Konvention om barnets rättigheter, FNs Deklaration om mänskliga rättigheter och FNs ILO-deklaration om grundläggande principer om rättigheter i arbetslivet.

Uppförandekoden omfattar alla våra medarbetare och ska genomsyra vårt arbete och vara vägledande i vår verksamhet. Vid en årlig översyn av uppförandekoden avgörs behovet av utvärdering och eventuell revidering av denna.

Ansvarstagande

Vi inom M Sverige har ett gemensamt ansvar för den påverkan organisationen, genom sina beslut och aktiviteter, har på samhällsutvecklingen, sina kunder, medarbetare och andra av organisationen berörda intressenter. Vi är därmed ansvariga för att samtliga aktiviteter genomförs i linje med uppförandekoden samt att åtgärder vidtas i de fall aktiviteterna har eller får ett resultat som avviker från denna.

Transparens

Vi på M Sverige ska på ett tydligt, korrekt och fullständigt sätt offentliggöra våra riktlinjer, beslut och aktiviteter som påverkar människor, samhälle och miljö. Detta gäller såväl gentemot den enskilde medarbetaren som gentemot våra övriga intressenter. I vissa fall, som inte är av särskilt allmänintresse, gäller emellertid diskretion med uppgifter om medarbetare, uppdrag och företaget.

Objektivitet

Vi inom M Sverige ska utföra vår profession med integritet, ärlighet och fritt från vilseledande eller avsiktlig partiskhet. Egenintressen eller på annat sätt partiska intressen ska åsidosättas i allt arbete som utförs inom ramen för M Sverige verksamhet.

Etiskt uppträdande

Vi inom M Sverige ska uppföra oss etiskt i enlighet med värderingar om ärlighet, rättvisa och integritet. Vi ska visa omtanke för människor, djur och miljö i övrigt samt visa hänsyn för våra/alla intressenters behov.

Miljö och hållbar utveckling

Vi inom M Sverige ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom ett proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete i alla våra verksamheter och intressesfärer, lokalt som globalt. M Sverige medarbetare ska genom företaget också uppmuntras och erbjudas möjlighet till samhällsengagemang och välgörenhet.

Arbetsmiljö och hälsa

M Sverige ska vara en arbetsplats med högt i tak (öppet samtalsklimat, där alla känner sig trygga att säga sin mening), där alla trivs och utvecklas. Den enskilde medarbetarens arbetsmiljö och hälsa ska stå i fokus. Nyfikenhet och utveckling av människors idéer ska vara ledord. M Sverige ska kännetecknas av en god företagskultur, med det menar vi bland annat ömsesidigt förtroende, engagemang, gemenskap och humor.

Mutor och bestickning

Vi på M Sverige får inte erbjuda, betala ut eller ta emot mutor. Respektive medarbetare ska ha kunskap om vad som klassas som muta. Representation är tillåtet, men ska ske med måttfullhet och med beaktande av inblandade parters eventuella restriktioner i frågan.

Respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och internationella uppförandenormer

Vi inom M Sverige, och alla som samarbetar med M Sverige, ska respektera och följa internationella konventioner samt gällande lagar och förordningar. I de fall efterlevnad omöjligt kan ske, exempelvis om en internationell konvention inte är förenlig med nationell lag, ska en väl genomtänkt bedömning göras och finnas dokumenterad för att tydliggöra och motivera vårt ställningstagande och därmed våra åtgärder. Den enskilde medarbetaren ska ha god kännedom om hur denne i sitt arbete berörs av internationella konventioner samt gällande lagar och förordningar.