M Sverige lämnar följande synpunkter på Näringsdepartementets promemoria gällande utfodring av vilt.

Förslaget innebär att länsstyrelserna ska kunna meddela beslut om utfodringsförbud, handläggning av ärenden där enskilda begär ändringar av sådana beslut och tillsyn över att meddelade förbud följs.

M Sverige tillstyrker förslaget. Möjligheten att förbjuda utfodring bör användas i syfte att förebygga eller minska risken för trafikolyckor med vilt eller risken för att viltet orsakar allvarliga skador på egendom.

Vilt är ett stort trafiksäkerhetsproblem längs våra vägar. Varje år är nästan 65 000 fordon inblandade i viltolyckor. Detta innebär att det i genomsnitt sker en viltolycka var åttonde minut i Sverige.

Den i särklass vanligaste viltolyckan är kollision med rådjur. Under 2019 skedde 47 300 olyckor med rådjur. Olyckor med vildsvin ökade markant till 7 696 samma år. Den kanske farligaste olyckstypen ur skadehänseende är olyckor med älg, som uppgick till 5 600 år 2019.

Dessa siffror är alldeles för höga och mer måste göras för att minska viltolyckorna. En lagändring som innebär att utfodring av vilt kan förbjudas är därför en nödvändig åtgärd.

M Sverige har sedan flera år pekat ut ytterligare ett antal åtgärder som kan förhindra viltolyckor. Fler viltstängsel måste sättas upp. Vägarnas sidoområden behöver röjas, minst tio meter rakt ut från vägbanan, så att trafikanter kan upptäcka vilt utmed vägarna. Aktiv viltvarning, viltslussar eller säkra viltpassager behövs i större utsträckning. Dessutom krävs ökad jakt.