M Sverige lämnar följande synpunkter på Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

För säkra vägar krävs dels att vägkvaliteten är hög, dels att hastighetsgränserna är anpassade till vägens beskaffenhet och till trafikflödet. Förslaget innebär att byggherren för en väg ansvarar för att vägens utformning stödjer den planerade skyltade hastigheten, det vill säga vägens referenshastighet. Utformningen av vägen bygger på ett Nollvisionstänk där människans tolerans mot krockvåld är dimensionerande för vägmiljöns utformning. M Sverige tillstyrker denna utgångspunkt med följande synpunkter.

I avsnittet om tvärfall saknas krav på ökat tvärfall i tvära kurvor på mötesfria flerfältsvägar. M Sverige efterlyser även tydligare skrivningar gällande de åtgärder som vi vet är viktiga för trafiksäkerheten. Exempel på sådana åtgärder är förbud mot feldoserade eller för skarpa kurvor, tydligare skrivningar om vägarnas sidoområden så farliga hinder och föremål inte får finnas där. Samt breddad och förstärkt vägren i kurvor så att långtradare och bussar inte måste skära genom mötande körfält.