M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Justerad beräkning av bilförmån. Förslaget innebär att den schablonberäkning som används för att fastställa värdet av bilförmån justeras. Syftet med förslaget är att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för innehav av en privatägd bil och att neutralitet uppnås mellan inkomst i form av bilförmån och kontant lön.

Sammanfattning

Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget med följande synpunkter.

Överväganden

Huvuddelen av de bilar som finns i Sverige ägs av privatpersoner. Samtidigt ökar både antalet leasade bilar och bilar som ägs av juridiska personer eller en person med enskild firma. Riksförbundet M Sverige strävar efter att företräda samtliga bilisters intressen i de frågor som rör bilanvändande vare sig de köper, leasar eller har tillgång till en förmånsbil.

Vi förespråkar ett neutralt skattesystem som varken gynnar eller missgynnar den ena eller den andra formen av bilägande. Det är därför ett problem att dagens beräkning av bilförmån ekonomiskt gynnar den som har en förmånsbil före den som väljer att köpa samma bil privat.

Det är viktigt att de förändringar som görs i skattesystemet inte försvårar eller försenar förnyelsen av personbilsparken. Den svenska bilparken blir allt äldre och har gått från en snittålder på 1990-talet på drygt 7 år till 10 år idag. Detta är ett problem eftersom nya bilar generellt sett är trafiksäkrare och har mindre utsläpp än äldre. Eftersom bilar som ägs av juridiska personer oftast köps som nya och sedan kommer ut på andrahandsmarknaden efter ett antal år, är dessa förmånsbilar en viktig del i moderniseringen av fordonsflottan.

I promemorian konstateras att de ökade förmånsvärdena som förslaget innebär kan leda till att vissa förmånstagare väljer bilar med lägre pris eller avstår förmånsbil. Om 10 procent av nuvarande förmånstagare skulle avsäga sig bilförmån som följd av de nya reglerna, och inte skaffa sig motsvarande bil privat, skulle det innebära en negativ effekt på nybilsförsäljningen med 1,5–2 procent.

Riksförbundet M Sverige vill belysa vikten av att skattesystemet inte förhindrar eller försvårar förnyelsen av fordonsflottan och föreslår att lämplig myndighet åläggs att noga följa utvecklingen.

 

Riksförbundet M Sverige

 

Caroline Drabe, vd

Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle