M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Boverkets rapport 2020:18 Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur.

Laddinfrastruktur och elektrifiering

M Sverige står bakom riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Vi står även bakom Parisavtalet. För att nå dit krävs en långsiktig och övergripande plan för alla vägtrafikslag. För att nå målet måste fler välja fossiloberoende fordon. Vi vet att många av våra medlemmar både vill och försöker göra så bra miljöval som möjligt.

Elbilar och olika hybrider står i centrum för arbetet med att minska utsläppen från fordonsflottan. Förenklat kan man säga att elektrifieringen av fordonsflottan är nödvändig för att vi ska kunna behålla den mobilitet och frihet vi behöver och tar för given och samtidigt möta klimatutmaningen.

Antalet elbilar och elbilsägare ökar kontinuerligt och kan förväntas fortsätta öka under överskådlig framtid. Detta är en positiv utveckling som M Sverige välkomnar.  

Samtidigt har utbyggnaden av nödvändig infrastruktur varit otillräcklig trots att antalet elbilar och laddhybrider fortfarande är relativt lågt. Tusentals nya publika laddstolpar krävs för att täcka upp för dagens brist. Och denna brist riskerar att bli större i takt med att antalet bilar som behöver laddmöjligheter ökar. M Sverige har därför länge krävt ökade satsningar på, och förenklade regler för, utbyggnad av laddinfrastrukturen.

För att elektrifieringen ska kunna fortsätta och även öka i tempo är det viktigt att samhället på alla sätt försöker uppmuntra och underlätta tillväxten av elbilar och hybrider. För att nå transportsektorns mål till 2030 måste utbyggnaden av laddinfrastruktur öka avsevärt under de kommande tio åren. Inom en snar framtid måste laddmöjlighet för elbil finnas tillgänglig oavsett bostadsort och bostadstyp.

M Sverige välkomnar därför regeringens förslag till skärpta krav på laddinfrastruktur för elfordon vid ny- och ombyggnad.

 

Riksförbundet M Sverige

Caroline Drabe, vd

Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle