I samband med Riksförbundet M Sveriges kongress den 24–25 maj valdes en ny förbundsstyrelse. Här presenterar styrelsen sig för medlemmarna.

M Sveriges förbundsstyrelse 2024–2026: Tora Holst (ledamot), Patrik Gustafsson (ledamot), Stefan Kembe (ledamot), Jan Sandberg (ordförande), Elin Hiller (vice ordförande), Sten-Olov Altin (ledamot), Kent Andersson (ledamot). Frånvarande: Ola Andersson (ledamot).
M Sveriges förbundsstyrelse 2024–2026: Tora Holst (ledamot), Patrik Gustafsson (ledamot), Stefan Kembe (ledamot), Jan Sandberg (ordförande), Elin Hiller (vice ordförande), Sten-Olov Altin (ledamot), Kent Andersson (ledamot). Frånvarande: Ola Andersson (ledamot).

Ordförande

Jan Strandberg förbundsordförande

Jan Sandberg, Stockholm, nyval 2 år

Företagare. Född 1958.

Naturvetenskaplig gymnasieutbildning i botten och har arbetat inom politik och intresseorganisationer samt i gränslandet däremellan.

Jag var ledamot av riksdagen under åren 1986–95 (trafikutskottet och EU-nämnden) samt har därefter haft ledande positioner hos trafiksäkerhetsorganisationen NTF, branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag och Handelskammaren i Stockholm. Är nu verksam som konsult inom public affairs, det vill säga informations- och påverkansarbete gentemot myndigheter och politiker. Arbetar också med utbildning inom bland annat mediehantering och styrelsearbete. Har och har haft styrelseuppdrag i bolag huvudsakligen verksamma på yrkestrafikområdet.

Har varit medlem i M Sverige till och från samt varit kongressledamot i mitten av 90-talet och nu ordförande de senaste två åren.

Jag anser att M Sverige har en extra viktig uppgift i att proaktivt visa på att bilen som transportmedel ger allt fler positiva effekter. Inte minst eftersom utmaningarna med exempelvis miljöpåverkan och trafiksäkerhet håller på att lösas. Den är också en förutsättning för att kunna leva ett fungerande och i övrigt rikt liv i alla delar av Sverige.

I övrigt är mina intressen bland annat fiske och natur samt är touringmotorcyklist sedan unga år.

 

Ledamöter

Sten-Olof Altin

Sten-Olov Altin, Härnösand, omval 2 år

Studerat vid Umeå universitet till förvaltningssocionom med examen 1978.

Yrkeskarriären ligger inom offentlig sektor: lokala skattemyndigheten i Umeå, Ludvika kommun, AB Dalatrafik, Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland, Komrev – Kommunförbundets revisionsavdelning, Timrå kommun, Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Jag har varit chef och ledare i drygt 26 år: socialchef, socialdirektör och länsråd. Under min tid som länsråd var jag vikarierande landshövding vid två längre perioder. Mina olika ansvarsområden har givit mig stor erfarenhet av att arbeta i ledande befattning inom politiskt styrd verksamhet.

Efter avslutad yrkeskarriär vid årsskiftet 2016/2017 har jag varit senior rådgivare, projektledare och innehaft olika styrelseuppdrag, bland annat i M Sveriges lokalklubb i Sundsvall. Jag har sedan 2018 även erfarenhet av bilresor genom Europa till och från södra Spanien.

Jag har varit medlem i Motormännen/M Sverige i många år och suttit i M Sveriges styrelse sedan 2018.

M Sverige har under drygt 100 år haft en mycket viktig roll och jag är övertygad om att vi även framledes kommer ha en viktig roll när det gäller hållbart och trafiksäkert resande samt inte minst inom opinionsbildning. Jag anser att bilen under överskådlig tid kommer att vara nödvändig för att tillgodose transportbehov där kollektiva transporter inte finns eller är otillräckliga.

 

Kent Andersson

Kent Andersson, Täby, nyval 2 år

Projektledare och vd i kommunikationsbyrå. Född 1963.

Vald som kongressombud för Stockholms län. Ursprungligen journalist, har arbetat inom en rad olika facktidningar. Är i dag delägare i en företagsgrupp inom marknadsföring och vd i gruppens kommunikationsbyrå.

Intresserad av trafik och mobilitet, framför allt den enskilde individens rätt och möjlighet att röra sig fritt.

Jag tror att jag kan bidra med en övergripande syn på M Sveriges roll i samhället och med tankar och idéer om hur vi kan nå ut till en bredare grupp, kanske framför allt ungdomar för att berätta om M Sveriges verksamhet och idéer.

 

 

Ola Andersson

Ola Andersson, Stockholm, nyval 2 år

Jag har arbetat 37 år i försäkringsbranschen. Började min bana i Skandia och har arbetat som distriktschef, försäljningschef, marknadschef och som produktchef. Är diplomerad i både sak- och livförsäkring hos Institutet för Försäkringsutbildning (IFU) samt har genomgått ett antal högre försäkringsutbildningar.

I Länsförsäkringar AB har jag fram till min pension haft ett antal ledande befattningar, bland annat som chef för utveckling och service på privatförsäkringsområdet där bland andra en grupp ingick som ansvarade för förvaltning och utveckling av länsförsäkringsgruppens motorförsäkringslösningar. Bilar och motorfrågor har varit ett av mina största intressen sedan barndomen.

Ett av de viktigaste områdena för vårt samhälles fortlevnad och utveckling är väl fungerande logistiska lösningar. Här är bilen oumbärlig för de flesta människor och kommer så att vara under lång tid framöver. Utmaningarna ligger till stor del i att minimera bilägandets miljöpåverkan samt att på olika sätt aktivt förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet. Här ser jag att M Sverige har en mycket viktig roll i att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen inom dessa områden.

 

Patrik Gustafsson

Patrik Gustafsson, Skövde, omval 2 år

Bor sedan 1992 i Skövde, född 1967, uppväxt i Förslöv, NV Skåne, Bjäre härad.

Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning i botten för att därefter studera till officer och senare till gymnasielärare. Har arbetat med samhällsutvecklande verksamheter i mitt yrkesverksamma liv.

Jag arbetar för närvarande som trafikingenjör och har dessförinnan arbetat som gymnasielärare i transportteknik, mentor och förarprövare på fordonstransportprogrammet i Skövde. Jag har även som adjunkt utbildat på högskolan i Skövde för blivande utbildningsledare på trafikskolor. Trivs med att arbeta med och för människor, i synnerhet ungdomar, och teknik.

Jag har en bakgrund som pansarofficer där jag bland annat arbetat med utbildning av soldater och kollegor i logistik och med uppgifter kopplat till trafiksäkerhet. I övrigt är mina intressen bland annat sport och natur och jag är motorcyklist sedan unga år.

För mig är trafiksäkerhet ett viktigt område att utveckla liksom allt som kan kopplas till omställningen till en mer hållbar transportsektor. Det är en spännande och viktig utveckling med många utmaningar att lösa.

 

Elin Hiller

Elin Hiller, Malmö, omval 2 år

Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad. Född 1978.

Arbetar som enhetschef på Regionfastigheter, Region Skåne sedan årsskiftet. Uppskattar variationen arbetet innebär. Allt från strategi och långsiktig verksamhetsplanering, personalfrågor och inte minst utmaningen att få ekonomin i balans.

Bor i Malmö men kommer ursprungligen från Hässleholm. Har förutom civilingenjörsstudierna studerat ett år arbetspsykologi. Under ungdomsåren varit aktiv i föreningar och där haft olika styrelseuppdrag samt personalansvar. Var exempelvis styrelseledamot i Skånska Tidningsföreningen i 16 år, varav de sista tio åren som vice ordförande (Skånska Tidningsföreningen representerar ägarna för koncernen Skånska Dagbladet).

Arbetspolicyn att ”jobba säkert eller inte alls” har blivit en självklarhet. Önskar samma självklarhet i trafiken, det vill säga att köra säkert eller inte alls. Det ställer höga krav på riskmedvetenhet och att eliminera risker. Vistas dagligen i trafiken, ofta utan bil. Det blir drygt en mil dagligen i Malmös rusningstrafik, och ser följaktligen stora behov av att trafikmedvetenheten behöver stärkas, från alla trafikanter oavsett fordonsslag. Detta var anledningen till medlemskapet och engagemanget i M Sverige. Blev vald kongressledamot inför kongressen 2016, och ett par år senare i förbundsstyrelsen.

Även om bilen ofta får stå still till vardags så är den självklar på ledig tid. Bäst är bilsemestrarna till Alperna, där allt packas ordentligt och får plats på säkert sätt. Bilen tar en dit man vill och behöver.

 

Tora Holst, omval 2 år

Tora Holst

Pensionerad åklagare, Stockholm. Född 1951.

När jag gick i pension arbetade jag med specialiserade brottmål, bland annat grov organiserad brottslighet och krigsbrott, ämnen som jag fortfarande intresserat följer. Jag är nu aktiv i ett par ideella föreningar. I mitt hem har sedan barnsben alltid Motormännens, numera M Sveriges, tidning kommit i brevlådan.

Bilintresset har funnits som en självklar del i min familj. Mina främsta intressen inom M:s sfär för närvarande är omställningen till fossilfritt och alla frågor som gäller tillgänglighet. Flera av mina familjemedlemmar har rörelsebegränsningar. Deras problem måste tas tillvara vid stadsplanering, bilen är fortfarande det bästa alternativet för dem.

 

Stefan Kembe, nyval 2 år

Stefan Kembe

Född 1949 och uppvuxen i Falun, Dalarna.

Gift och två vuxna barn (tekniker respektive lärare). Utbildning förutom gymnasium: högskola med bland annat lärarutbildning och mäklarutbildning, engelska och företagsekonomi. Kurser och kortare studier inom många områden, exempelvis i matematik. 

Arbete på flera platser som Falun, Borlänge och Stockholm, även en kort tid i USA. 

Arbetat som lärare i många år i Borlänge och Falun samt i Pennsylvania. Fastighetsmäklare i Borlänge. 

Anställdes som utbildningschef på Electrolux på deras HK, övertog snart jobbet som försäljningschef för Electrolux Sverige detaljhandel, divisionschef och ingick i ledningsgruppen i cirka tio år. Därefter chef för två Beijer byggvaruhus i Stockholm, samt försäljningschef för de egna varumärkena i Sverige under tio år. 

Hela livet har jag haft ett stort intresse för alla fordon och motorer, från moped, motorcykel och traktorer till naturligtvis alla sorters bilar. 

Jag har under alla år kört flera tusen mil med bil (egna, tjänste-, förmåns- och hyrbilar), både i tjänsten och privat. Jag har ett stort intresse för trafiksäkerhet och särskilt vad gäller barn och ungdomar i trafiken. 

Jag har tillbringat mycket tid i skog och mark under åren. Dels i våra egna skogar i Dalarna och Västerbotten, dels på annat håll. Mitt intresse för skog och natur inkluderar även innehav av hundar, som vi har haft i många år. 

Jag är och har varit aktiv i flera föreningar. För närvarande exempelvis i styrelsen för Aktiespararna i Dalarna, revisor för Svenska kyrkan, församlingsråd med andra.