Mycket i debatten handlar om bilismens negativa konsekvenser och bilen som ett problem. Vi ska inte glömma att den också kan vara en lösning.

Artikeln är en ledare av Riksförbundet M Sveriges vd Caroline Drabe ur medlemstidningen Motor nr 1 2024. 

Det råder ingen tvekan om att biltrafiken, liksom all annan mänsklig verksamhet, har stor påverkan på djur, natur och klimat. Oavsett vilken aktivitet vi människor ägnar oss åt bör vi tänka efter kring vad konsekvenserna blir: för samhället, för våra medmänniskor, för framtida generationer och för miljön. Ambitionen om hållbar utveckling kokar i slutändan ner till att hitta rätt balans mellan jordens natur och mänsklig kultur.

Förutsättning för ett rikt liv

Jag skulle önska en mer konstruktiv diskussion om biltrafiken och transportsystemet i förhållandet till miljön, för på samma sätt som vi är öppna med bilismens nackdelar finns det lika uppenbara fördelar. Bilen har under de senaste hundra åren bidragit till en välfärds- och frihetsutveckling av aldrig skådat slag. Bilen är för de flesta en förutsättning för ett rikt liv, i meningen att kunna kombinera familjeliv, arbetsliv och fritid.

Tyvärr lyfts det i samhällsdebatten om biltrafikens negativa externa effekter ofta fram en förenklad och polariserad konflikt: för eller emot bilen. Detta har smittat av sig på många politiker som nu uttalat driver politik med målet att fler ska ställa bilen.

Vi på Riksförbundet M Sverige har en realistisk och tämligen självklar hållning: Låt oss ta vara på biltrafikens oumbärliga bidrag till samhällsbygget samtidigt som vi aktivt begränsar dess negativa avtryck.

Vi tror inte på enkla radikala lösningar, utan på successiva förbättringar av befintligt system. Genom ständiga förbättringar i fordon, infrastruktur och beteende kommer vi att kunna kraftigt reducera vägtrafikens negativa påverkan på miljö och klimat. Vi vågar hävda det eftersom detta tillvägagångssätt varit oerhört framgångsrikt när det kommer till en annan negativ konsekvens av biltrafiken, nämligen trafikolyckor.

Omställningen är i full gång

Trots att trafikarbetet på svenska vägar har mer än fördubblats de senaste 50 åren i Sverige har antalet dödsfall minskat med 80 procent. Med ett lika ihärdigt och systematiskt tillvägagångssätt kan vår miljöpåverkan reduceras på samma sätt. Forskningsframstegen och den accelererande teknikutvecklingen gör också att åtgärderna kan bli mer träffsäkra.

Vad måste då göras rent konkret? Omställningen är redan i full gång. Fler politiska stimulanser krävs dock för att säkerställa hållbar produktion av el och förnyelsebara bränslen. Det behövs fler laddstolpar i hela landet och fler måste ha råd att köpa en bil med låg klimatpåverkan.

Vägtrafiken skulle också kunna samexistera med flora och fauna på ett betydligt bättre sätt. Djurkollisionerna skulle kunna minskas drastiskt genom bättre viltstängsel, fler faunabroar och en ökad landskapsanpassning av infrastrukturen.

I vägkanterna kan artrikedom främjas och invasiva arter bekämpas på ett bättre sätt än idag. Sådana insatser skulle på riktigt bidra till en hållbar utveckling, även för oss bilister.

Caroline Drabe
Vd
Riksförbundet M Sverige