Varje dag dödas över 3 500 människor på världens vägar. Sverige är en av de ledande nationerna på trafiksäkerhetsarbete, men fortfarande finns mycket kvar att göra . Riksförbundet M Sverige presenterar här 54 åtgärder som skulle bidra till säker mobilitet i hela landet.

Riksdagen fattade 1997 fattade beslut om Nollvisionen med målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Sedan dess har stora framsteg gjorts.År 2021 omkom 210 personer vilket är en halvering på 15 år. År 2020 beslutades om ett nytt etappmål i Nollvisionen där antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras ytterligare till år 2030, och allvarligt skadade ska minska med minst 25 procent.

Det krävs ett omtag av vägtrafikpolitiken

Samtidigt finns flera orosmoln som riskerar att sinka arbetet med Nollvisionen. Underhållsskulden för det svenska vägnätet uppgår i dag till åtminstone 24 miljarder kronor och beräknas uppgå till 74 miljarder kronor i slutet av den nuvarande planperioden 2022–2033. Viltolyckorna har ökat under lång tid samtidigt som ett ökat narkotikabruk riskerar att få allvarliga konsekvenser i trafiken.För att Sverige inte ska tappa fart i trafiksäkerhetsarbetet krävs ett omtag av vägtrafikpolitiken.

Vissa av åtgärderna är kostsamma, andra kräver endast ett nytt tänkande och tydligt politiskt ledarskap

Med den här rapporten ger vi förslag på åtgärder om skulle bidra till säker mobilitet i hela landet och öka takten på minskningen av antalet svåra trafikolyckor. Vissa av åtgärderna är kostsamma och måste ges finansiering, andra är enkla och kräver endast ett nytt tänkande och tydligt politiskt ledarskap.

Rapporten distribueras till politiker, beslutsfattare och myndighetspersoner inom frågor som rör infrastruktur och trafiksäkerhet, samt andra aktörer som är verksamma i dessa områden. Den finns även att hämta som pdf-dokument här ovan.

Innehållet i M Sveriges rapport.

Rapportens 54 förslag är uppdelade inom följande områden:

  • Infrastrukturen – då brister i vägmiljön är en viktig faktor i många dödsolyckor.

  • Vilt – med anledning av att antalet viltolyckor har ökat kraftigt under många år.

  • Nykter väg till Nollvisionen – tyvärr en självklarhet då onykterhet ligger bakom var fjärde dödsolycka i trafiken.

  • Vägbrottslighet – vilket förutsätter fler poliser på vägarna och ökade befogenheter för Tullverket.

  • Säkrare trafikantbeteenden – okunskap eller bristande trafikutbildningar får inte sänka trafiksäkerhetsarbetet.

  • Säkrare fordon – ökad säkerhet hos A-traktorn, skrota ut äldre bilar och inför kvinnliga krockdockor.

  • Tung trafik – Fordonens skick, vikt, lastsäkring, förarens tillstånd och regelefterlevnad är avgörande.