I dag 21 december presenterade regeringen den nya klimathandlingsplanen. Riksförbundet M Sveriges omdöme om denna kan sammanfattas enligt följande: Den principiella inriktningen är bra, men verktygen otillräckliga.

De framträdande budskapen i handlingsplanen är:

  1. att vägtransporterna ska ställas om för att minska utsläpp och miljöpåverkan
  2. att denna omställning måste ske med hänsyn till hushållens ekonomi och ha en bättre folklig förankring.

Riksförbundet M Sverige har länge påpekat att konsumenterna har fått bära en för stor börda i omställningen. Denna börda har dessutom varit ojämnt fördelad i det att drivmedelsskatterna hårdast belastat de som är mest beroende av bilen och inte haft förutsättningar att minska sina resekostnader genom att övergå till kollektiva färdmedel, hemarbete eller ny elbil.

Det är välkommet att handlingsplanen tydliggör att Sveriges klimatmål till 2045 ska nås, men de presenterade verktygen är otillräckliga

Det är välkommet att regeringen i handlingsplanen tydliggör att Sveriges klimatmål till 2045 ska nås och att Sverige ska fullfölja sina åtaganden inom ramen för EU:s gröna giv. Även inriktningen på elektrifiering och positiva incitament till omställning av fordonsflottan är bra. Däremot är de hittills presenterade verktygen otillräckliga.

Skrotningspremie

Den tidigare presenterade skrotningspremien är otillräcklig och ologisk. För lite pengar har avsatts och medel kommer bara att utgå till de som skrotar sin gamla bil och samtidigt investerar i en ny laddbar bil. De flesta som kör runt i de äldsta, trafikfarligaste bilarna med högst utsläpp kommer inte i en handvändning ha råd att köpa en ny elbil.

Laddinfrastruktur

Utöver ökade satsningar på laddinfrastruktur saknas tydliga verktyg som kan bidra till att påskynda omställningen. Ingen ny klimatbonus har exempelvis aviserats. Det finns inte heller några tydliga incitament för att främja biodrivmedel eller alternativ till elbilar. Regeringen meddelade i stället att en utredning ska tillsättas för att se över framtida styrmedel.

Vi förväntar oss framöver uppföljande åtgärder som underlättar för bilisterna att bidra till omställningen

Sammantaget är M Sverige positiva till den principiella inriktningen i klimathandlingsplanen, men vi förväntar oss framöver uppföljande åtgärder som underlättar för bilisterna att bidra till omställningen.

Tony Gunnarsson

Påverkansstrateg, Riksförbundet M Sverige