Varje medlem behövs! Riksförbundet M Sverige finansieras och styrs av dess medlemmar. Tack vare våra medlemmar kan vi gemensamt påverka politiken och samhället i en riktning som gör tillvaron bättre för alla som behöver bilen i vardagen.

År 2022 har varit ett turbulent politiskt år, men också ett där bilismen hamnat högt upp på den politiska agendan. Tack vare medlemmarnas stöd har vi kunnat ta stort utrymme i debatten och bidra till bland annat ökade konsumenträttigheter, höjt reseavdrag och höjda anslag till vägarna.

Vi krävde snabbt kostnadslättnader för bilisterna

När året ännu var ungt talade vi om de stigande bränslepriserna till följd av skatterna liksom den redan då existerande olje- och energikrisen. När sedan Ryssland invaderade Ukraina tilltog både situationens allvar, bränslepriserna och intensiteten i vårt arbete. Vi krävde snabbt kostnadslättnader för bilisterna och lade fram ett åtgärdspaket med flera förslag som skulle kunna genomföras med direkt verkan.

Vår opinionsbildning gav effekt, läs om några framgångar gällande bilekonomi här nedanför.

 • Höjt reseavdrag. Under våren lade regeringen fram en proposition i syfte att reformera det gamla reseavdraget till en ny skattelättnad för arbetsresor. Dessvärre skulle reformen innebära att färre resenärer omfattades och att ersättningen sänktes. Genom kraftfull protest och opinionsbildning fick M Sverige regeringen att backa. I somras reviderades reformen så att den föreslagna ersättningen skulle höjas, liksom övre avståndsgränsen. Efter valet valde partierna i det nya regeringsunderlaget att skrota reformen och i stället höja reseavdraget. Därmed får vi från årsskiftet höjt reseavdrag utan att fler bilister utesluts.
 • Sänkt bensinskatt. M Sverige var snabbt ute och varnade för höjda bränslepriser i samband med invasionen av Ukraina. Vår opinionsbildning gav effekt: Regeringen genomförde en tillfällig sänkning av bensin- och dieselskatten för att lätta på kostnadsbördan. Vi är inte nöjda, utan jobbar vidare för sänkta kostnader för bilister.
– Detta är viktigt att den mångåriga utvecklingen mot högre bränsleskatter är bruten, men vi är inte nöjda utan kommer att kräva tydligare leverans på partiernas vallöften, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige
– Det är viktigt att den mångåriga utvecklingen mot högre bränsleskatter är bruten, men vi är inte nöjda utan kommer att kräva tydligare leverans på partiernas vallöften, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige

M Sverige har under året gjort flera kartläggningar av problemen som hindrar omställningen av fordonsflottan. Vi har krävt fler publika laddstolpar och att hindren för utbyggnad av eladdning i samfälligheter måste undanröjas.

Vi har förekommit i över 4 000 tidningsartiklar under 2022

M Sveriges mätningar på över 20 000 mil av det svenska vägnätet har möjliggjorts tack vare våra medlemmar. Vår tydliga kritik av de dåliga vägarna har varit en viktig faktor till att vi förekommit i över 4 000 tidningsartiklar under 2022. Trots bilisternas stora skatteinbetalningar har vägnätet tillåtits brytas ned i hög takt.

Vi har under 2022 vunnit segrar både gällande laddinfrastruktur och satsningar på vägnätet, läs om det här nedanför.

 • M Sverige har pekat på behovet av fler publika laddstolpar och att hindren för utbyggnad av eladdning i samfälligheter måste undanröjas. En sådan satsning är nu en del av Tidöavtalet och ska genomföras under mandatperioden. Redan i år skjuts 2,6 miljarder kronor i statens budget till för utbyggnad av laddinfrastruktur i statens budget. M Sverige kommer att bevaka utvecklingen under kommande år.
 • Omläggning i infrastrukturpolitiken. Det dyra projektet med höghastighetståg slopas nu till förmån för satsningar på underhåll av väg och järnväg. M Sverige har länge påtalat problemet med underhållsskulden i vägnätet och välkomnar satsningen på att laga vägarna. Att bygga bort den underhållsskuld för vägarna som uppgår till åtminstone 24 miljarder kronor kommer dock att ta många år. 

En viktig fråga som engagerar våra medlemmar är hur bilisterna bättre kan samsas om vägutrymmet med bland annat cyklister, elsparkcyklister och A-traktorförare. Det har också varit ämne för några av de över 30 remisser som M Sverige svarat på under året. 

M Sverige har debatterat frågan på riksdagsseminarier

M Sverige lyckades stoppa de radikala förslag på nya cykelregler lades fram av Cykelcentrum vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. M Sverige har debatterat frågan på riksdagsseminarier och fört dialog med Transportstyrelsen som fick regeringens uppdrag att utreda cykelreglerna vidare.

Elsparkcyklarna har vuxit kraftigt i antal på senare år. Vi på M Sverige har i remisser krävt tydligare regler för hur elsparkcyklar får framföras och parkeras.

Du kan läsa mer om vårt påverkansarbete i trafiksäkerhetsfrågor under 2022 här nedanför.

 • Till följd av lättade tekniska krav har antalet A-traktorer tredubblats de senaste tre åren.
  M Sverige var tidigt ute och krävde åtgärder mot manipulering, bälteskrav och tydligare körkortskrav.
  Den 1 november presenterades Transportstyrelsens utredning där M Sverige fick stöd för flera av våra ståndpunkter.
 • Under 2021 presenterade Cykelcentrum vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, en rapport med förslag om ändrade regler för omkörning av cyklister.
  Förslaget, som påhejades av cyklistintressen, innebar att cyklister skulle köras om som om de vore bilar, vilket betyder att bilister skulle behöva byta fil eller köra över i mötande körfält för att passera cyklister.
  Ett annat förslag var att cyklister som grundregel varken skulle hålla till höger eller färdas efter varandra, utan i stället cykla i mitten av vägbanan, cykla i bredd och ta hela körfältet i anspråk.
  M Sverige ansåg att detta skulle minska framkomligheten, öka konflikterna i trafiken och öka risken för upphinnandeolyckor på inte minst 2+1-vägar.
  I oktober 2022 kom Transportstyrelsens utredning där de bekräftar att de går på M Sveriges linje: Ändrade regler är inte ett lämpligt sätt att öka cyklingen.
 • Elsparkcyklarna har vuxit kraftigt i antal på senare år. Vid sidan av mobilitetsvinsterna har utvecklingen också inneburit trafiksäkerhetsutmaningar.
  Under året fick M Sverige genomslag för sitt remiss- och påverkansarbete när regeringen förbjöd framförande av elsparkcyklar på gångbanor och parkering på gång- och cykelbanor.
– Sverige har en stark tradition av trafiksäkerhetsarbete, men fortfarande finns mycket kvar att göra, säger Tony Gunnarsson, pressekreterare och sakkunnig trafiksäkerhet.
– Sverige har en stark tradition av trafiksäkerhetsarbete, men fortfarande finns mycket kvar att göra, säger Tony Gunnarsson, pressekreterare och sakkunnig trafiksäkerhet.

M Sverige har länge arbetat för konsumenternas bästa och flera av de förändringar vi föreslagit inryms i den nya konsumentköplagen som trädde i kraft under året. Läs mer om den här nedanför.

 • Vi fick under året en ny konsumentköplag på plats som kraftigt ökar konsumenternas rättigheter. En central fråga för M Sverige sedan vi grundades för 100 år sedan har alltid varit konsumenträtten. Därför är vi både glada och stolta över att se hur flera av de förändringar vi föreslagit inryms i den nya lagen. Exempelvis förlängs perioden då ett fel presumeras ha funnits vid köpet väsentligt: från 6 till 24 månader. Detta är en tydlig förbättring för konsumenten jämfört med tidigare.
– Den nya lagstiftningen stärker kraftigt konsumenternas rätt, och är helt i linje med M Sveriges önskemål, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare och hållbarhetsexpert på M Sverige.
– Den nya lagstiftningen stärker kraftigt konsumenternas rätt, och är helt i linje med M Sveriges önskemål, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare och hållbarhetsexpert på M Sverige.

Inget av detta, eller allt annat som M Sverige har gjort under 2022, hade varit möjligt utan våra medlemmar. Till er alla riktar vi därför ett varmt tack för förtroendet att få representera er i frågor som rör trafik, infrastruktur och bilägande. Vi lovar att fortsätta och vidareutveckla vårt arbete för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet – för alla.

Du som ännu inte är medlem, passa på att bli det nu. Vår röst i maktens korridorer och möjlighet att påverka är starkare ju fler vi är, även du behövs.

 

Dessutom kan du låta hela familjen ta del av alla medlemsförmåner genom att dela på ett medlemskap i M Sverige. Du kan koppla upp till fem medlemmar på ditt medlemskap – ett huvudmedlemskap + fyra familjemedlemmar.

Som medlem får du även:

Och framför allt, du stöttar vårt arbete för trafiksäkerhet, hållbarhet och tillgänglighet. Läs om några av de frågor vi driver.