Under våren har M Sverige uppvaktat företrädare för flera partier i riksdagen och framfört krav på ökade satsningar på infrastrukturen, trafiksäkerhet och omställningen av fordonsparken.

En central del av M Sveriges verksamhet är att företräda medlemmarnas intressen i möten med beslutsfattare, inte minst inom riksdag och regering. Under våren har M Sverige bland annat uppvaktat Moderaternas, Socialdemokraternas och Kristdemokraternas respektive representanter i riksdagens trafikutskottet. Under mötena har frågor som statens krisberedskap, klimatomställningen och den kommande nationella planen för transportinfrastrukturen stått på agendan.

Mer måste göras om trafiksäkerhetsmålet för 2030 ska nås

– Vi har pratat om att arbetet med att minska antalet omkomna och svårt skadade i trafiken har tappat fart de senaste åren. Mer måste göras om trafiksäkerhetsmålet för 2030 ska nås. Därför är det viktigt att nästa Nationell plan bidrar till att vända utvecklingen, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Den nationella plan som beslutas till hösten beslutas omfattar planeringen och finansieringen av all transportinfrastruktur för åren 2026—2037.

– Vägnätet har stora brister, vilket inte minst senaste tidens uppmärksammade potthålsproblematik har visat. Det finns en obetald skuld till vägunderhållet på åtminstone 25 miljarder kronor, vilket innebär kapitalförstöring och försämrad vägfunktion. Planen måste medföra att underhållsskulden nollställs, säger Heléne Lilja.

M Sverige möter representanter från Socialdemokraternas riksdagsgrupp, från vänster: Carina Ödebrink, Inga-Lill Sjöblom, Heléne Lilja M Sverige, Gunilla Svantorp, Tony Gunnarsson M Sverige, Mattias Ottoson och Kadir Kasirga.
M Sverige möter representanter från Socialdemokraternas riksdagsgrupp, från vänster: Carina Ödebrink, Inga-Lill Sjöblom, Heléne Lilja M Sverige, Gunilla Svantorp, Tony Gunnarsson M Sverige, Mattias Ottoson och Kadir Kasirga.

På mötena diskuterades också den regionalpolitiska aspekten av trafikpolitiken, mot bakgrund av M Sveriges rapport Tema: Vägsäkerhet. I rapporten framgår att individens risk att dö i trafikolyckor är flerfaldigt högre i mer glesbefolkade delar av landet samt att landsvägarna har betydande säkerhetsbrister som farliga kurvor och felaktigt utformade räcken. En annan konsekvens av de osäkra vägarna är hastighetssänkningar och sämre pendlingsmöjligheter.

– Vi behöver smidigare pendling för att hela landet ska kunna leva. Vi vill se en tydlig satsning på mittseparerade vägar i de delar av landet där olycksrisken är som störst. Det går att kombinera både säkrare vägar och god framkomlighet, säger Heléne Lilja.

Vi saknar konkreta styrmedel i dagsläget

Partiföreträdarna var särskilt intresserade av att ta del av M Sveriges förslag för att påskynda klimatomställningen av biltrafiken.

– Vi saknar konkreta styrmedel i dagsläget. Det behövs till att börja med en ny skrotningspremie som möjliggör för bilägare att byta upp sig till en litet nyare bil, en återinförd ändamålsenlig klimatbonus och fler laddstolpar. Sedan behöver man ta ett nytt grepp kring frågan om alternativa förnyelsebara bränslen. Det behövs en hållbar lösning för alla förbränningsbilar som även fortsatt kommer att rulla på svenska vägar, avslutar Heléne Lilja.