Under måndagen lämnade Produktivitetskommissionen ett delbetänkande till regeringen med förslag på hur produktiviteten i svensk ekonomi kan stärkas. I betänkandet märks ett omfattande kapitel och flera förslag om transportinfrastrukturen. Riksförbundet M Sverige välkomnar inriktningen på upprätthållande av befintlig infrastruktur och ett tydligare fokus på samhällsekonomisk nytta.

Det svenska vägunderhållet har länge underfinansierats och underprioriterats till förmån för dels visionära projekt som den nu slopade satsningen på höghastighetståg, dels kortsiktiga satsningar inom andra politiska områden, så kallat valfläsk. Detta har skapat en stor underhållsskuld till vägnätet och nedslitna vägar.

Många lönsamma väginvesteringar har valts bort av irrationella politiska skäl

De senaste åren har M Sverige märkt en tillnyktring i debatten om transportinfrastrukturen, i takt med att konsekvenserna av den dåliga vägförvaltningen blivit påtaglig. Bland senare exempel på den nya förståelsen av vägsystemet märks Riksrevisionens omtalade granskning av den tidigare Nationell plan för transportinfrastrukturen där det konstateras att brist på förebyggande vägunderhåll är kostnadsdrivande och att många lönsamma väginvesteringar har valts bort av irrationella politiska skäl.

I Trafikverkets nyligen publicerade inriktningsunderlag till nästa nationella plan märks en tydlig riktningsförändring, där vägunderhållet prioriteras upp och föreslås betydande anslagsökningar.

Tony Gunnarsson, sakkunnig i infrastruktur på Riksförbundet M Sverige
Tony Gunnarsson, sakkunnig i infrastruktur på Riksförbundet M Sverige

I Produktivitetskommissionens delbetänkande Goda möjligheter till ökat välstånd går förslagen i samma riktning.

Kommissionen skriver att ”Den första [utgångspunkten] är att fokus nu bör ligga på att det befintliga systemet upprätthålls och inte försämras, alltså att underhåll och reinvestering prioriteras högre”. Vidare konstaterar de att olika potentiella infrastrukturprojekt bör analyseras var för sig och att den samhällsekonomiska nyttan bör få tydligare utslag i besluten. Som bekant är väginvesteringar i allmänhet, och vägunderhåll i synnerhet, i de flesta fall mycket lönsamma och ger varje investerad krona flerfaldigt tillbaka.

Andra välkomna förslag från kommissionen är en översyn av Trafikverkets organisering, att infrastrukturprojekts lönsamhet bör utvärderas under hela planeringsprocessen och att olönsamma projekt ska behöva motiveras tydligare.

Tony Gunnarsson, sakkunnig i infrastruktur på Riksförbundet M Sverige

Foto: Tupungato/Shutterstock