Från och med 1 februari 2024 höjs avgiften för boendeparkering i Stockholms innerstad dramatiskt. För bilister höjs avgiften med över 45 procent, från 1100 till 1600 kronor i månaden. Därmed försvåras vardagen ytterligare för de stockholmare som behöver bilen i vardagen.

De höjda parkeringsavgifterna bidrar till att det blir allt svårare att bo i Stockholm för personer som lever med små ekonomiska marginaler. Det senaste året har präglats av stora kostnadsökningar, reallönesänkningar och lågkonjunktur. Att i det läget lägga sten på börda genom att också höja parkeringsavgifterna med 500 kronor i månaden måste betraktas som taktlöst.

Det måste vara möjligt att bo i Stockholm också för de som är beroende av bilen i vardagen

Höjningen av parkeringsavgiften ska ses i ljuset av Stockholms stads uttalade mål om att minska bilåkandet. På senare år har mobiliteten med bil försämrats till följd av otillräcklig utbyggnad av infrastrukturen, borttagande av parkeringsplatser liksom stramare lokala trafikregler. Sedan valet har den bilnegativa politiken växlats upp, med utvidgade miljözoner och fler borttagna parkeringsplatser.

Det måste vara möjligt att bo i Stockholm också för de som är beroende av bilen i vardagen. Många stockholmare har arbeten som de behöver bilen för att nå. För familjer är bilen ofta en nödvändighet eftersom de inte bara behöver färdas mellan två platser, utan har en serie ärenden att hantera. För äldre, rörelsehindrade och små barn kan bilresor upplevas som det tryggaste och enklaste sättet att transportera sig.

Stockholm ska var tillgängligt för alla

Av tillgänglighetsskäl och ekonomiska skäl är det för många stockholmare inte möjligt att ersätta vardagsresorna med tunnelbana, cykel, ny elbil eller hyrbil. Stockholm ska inte bara vara tillgängligt för finansiellt starka personer mitt i livet och utan särskilda behov, utan för alla. Detta behöver styret i Stockholm stad beakta när de utformar trafikpolitiken under innevarande mandatperiod.

Foto: Niklas Storm/iStock/Getty Images Plus via Getty Images