När Riksrevisionen granskade investeringarna i infrastrukturen, visade de sig inte ha lett till ökad trafiksäkerhet eller bättre resmöjligheter.

Riksrevisionen har granskat regeringens och Trafikverkets hantering av Nationell plan för transportinfrastrukturen. Planen beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planeringen sätts för 12 år framåt och uppdateras vart fjärde år. Riksrevisionen markerar att beslutade investeringar inte effektivt bidragit till ökad trafiksäkerhet och bättre resmöjligheter.

Slutsatserna i Riksrevisionens granskning

Slutsatserna i Riksrevisionens granskning bekräftar den kritik som Riksförbundet M Sverige tidigare framfört:

  • Planen bidrar inte effektivt till bättre resmöjligheter, ökad trafiksäkerhet och de andra transportpolitiska målen.

  • Många av åtgärderna med högst samhällsekonomisk lönsamhet har plockats bort ur planen. 

  • Regeringens styrning har bakbundit Trafikverket. 

– Infrastrukturpolitiken har på senare år i alldeles för hög grad styrts av politiska käpphästar, snarare än största möjliga nytta för medborgarna. Dyra satsningar på snabbtåg eller regionalpolitiska prestigeprojekt har gått före exempelvis viktiga underhållsåtgärder, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Kostnaderna har tillåtits skena

I granskningen framkommer att regeringen redan i uppdraget till Trafikverket om att ta fram ett planförslag angivit specifika större åtgärder som ska ingå. Detta har hindrat myndigheten från att lägga fram de förslag som bäst skulle bidra till de transportpolitiska målen. I fastställelsen av den nationella planen uteslöt regeringen dessutom samtliga av de mycket få åtgärder som Trafikverket haft möjlighet att föreslå på eget initiativ.

Trafikverket får också kritik. Till följd av myndighetens bristfälliga kontroll har kostnaderna tillåtits skena och många planerade åtgärder har fått ställas in eller skjutas på framtiden.

– Nu är processen igång för framtagandet av nästa nationella plan som ska gälla 20262037. Denna gång måste förfarandet ske med högre grad av transparens och besluten vila på fullgoda beslutsunderlag. Planen måste följa principen om ett ansvarsfullt förvaltarskap av gemensam infrastruktur och skattebetalarnas pengar, säger Caroline Drabe.

Läs mer om Riksförbundet M Sveriges förslag till nationell plan