Tisdagen den 9 april deltog M Sverige på remissmöte om Trafikverkets inriktningsunderlag för Nationell plan gällande transportinfrastrukturen under perioden 2026–2037.

Planen sätter ramarna för hur väg och järnväg ska finansieras, underhållas och utvecklas. Efter att infrastrukturminister Andreas Carlson och Trafikverkets måldirektör Jonas Eliasson inledningstalat fick M Sveriges sakkunnige Tony Gunnarsson möjlighet att framföra synpunkter.

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) inledningstalade på remissmötet om Trafikverkets inriktningsunderlag för Nationell plan.
Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) inledningstalade på remissmötet om Trafikverkets inriktningsunderlag för Nationell plan.
Dödsolyckorna minskas med minst 70 procent på högtrafikerade vägar som mittsepareras

– Vi välkomnar att Trafikverket tydligt vill prioritera vägunderhållet i syfte att upprätthålla funktionen i det befintliga vägnätet. Däremot är det oroande att trafiksäkerhetsmålet för 2030 inte väntas kunna nås. Här måste staten höja ambitionerna och visa att Nollvisionen är mer än tomma ord. Det behövs insatser i infrastrukturen som minskar antalet dödsolyckor, säger Tony Gunnarsson.

Inte minst vill M Sverige att pengar satsas för att mittseparera fler vägar. Antalet dödsolyckor minskas med minst 70 procent på högtrafikerade vägar som mittsepareras. Men utbyggnaden går alldeles för långsamt.

Trafikverkets måldirektör Jonas Eliasson beskrev och förklarade myndighetens uppdrag och förutsättningar.
Trafikverkets måldirektör Jonas Eliasson beskrev och förklarade myndighetens uppdrag och förutsättningar.

– Det är illa att länsplanernas andel av den nationella planen har minskat över tid och är fortsatt låg. Det är ju genom länsplanerna som ombyggnad till mötesfria vägar i huvudsak skulle finansieras. Åtgärderna i länsplanerna är lönsamma, har stor effekt på trafiksäkerheten och är viktiga för den regionala utvecklingen, säger Tony Gunnarsson.

Det behövs fler insatser för att öka trafiksäkerheten på regionala vägar där dödsrisken är betydligt högre än vägar i och kring storstäderna.

Tony Gunnarsson, sakkunnig på M Sverige, påtalade oron för att trafiksäkerhetsmålen inte kommer att nås, och efterfrågade ökade satsningar på infrastrukturen.
Tony Gunnarsson, sakkunnig på M Sverige, påtalade oron för att trafiksäkerhetsmålen inte kommer att nås, och efterfrågade ökade satsningar på infrastrukturen.
 Kortare restider och regional utveckling måste också vara prioriterade mål

– Med säkrare vägar kan man bibehålla eller höja hastigheterna i stället för de hastighetssänkningar som nu återupptagits i hög takt runtom i landet. Kortare restider och regional utveckling måste också vara prioriterade mål på samma sätt som trafiksäkerheten. Det går att samtidigt höja säkerhet och framkomlighet, utan att skapa motsättning dem emellan, säger Tony Gunnarsson.