Den som bor i ett flerfamiljshus har sämre möjligheter att ladda sin bil visar ny statistik som konsumentorganisationen M Sverige har tagit fram genom Statistiska Centralbyrån, SCB.

Under flera år har M Sverige visat på omfattande brister i det publika nätverket av laddstolpar. Årets sammanställning visade att utbyggnaden borde öka med hela 100 procent för att uppnå dagens målsättning om maximalt en publik stolpe per tio laddbara bilar. Bara en tredjedel av länen klarar den gränsen, sämst är läget i Stockholms och Uppsala län.

Bristen på laddstolpar innebär särskilt stora utmaningar för boende i flerfamiljshus. Dels utgör ett komplicerat regelverk ett hinder för att sätta upp en egen laddbox, dels saknar många flerfamiljshus egen parkeringsyta, varför boende hänvisas till gatuparkering eller annan kommunal mark. Saknas det laddstolpar även där blir det nästan omöjligt att införskaffa en laddbar bil, eftersom det är billigast att ladda bilen långsamt där den oftast står parkerad.

– M Sveriges granskning visar inte bara att andelen privatpersoner i flerfamiljshus som äger en laddbar bil är lägre än för andra typer av bilar, utan också att de län som har en låg andel publika laddstolpar ligger än sämre till, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Statistiken visar även att boende i flerfamiljshus oftare väljer en hybridbil utan laddmöjlighet. Fordonstypen är mer vanligt förekommande än genomsnittet hos privatpersoner i flerfamiljshus. De väljer att köra bilar som går på E85 eller biogas i lika stor utsträckning som riksgenomsnittet – strävan efter mer klimatvänliga alternativ än diesel- och bensinbilar är alltså likartad.

 – Alla som saknar laddstolpar i sitt område måste ställa krav på sina politiker. Det här handlar om att framtidens mobilitet måste vara tillgänglig för alla i samhället. Politiker behöver förstå att situationen idag måste bli oerhört mycket bättre, säger Caroline Drabe.

Undersökningen visar att en av tre icke laddbara bilar ägs av privatpersoner i flerbostadshus, men samtidigt står dessa som ägare till mindre än var femte laddbar bil.

Hade fördelningen varit densamma för laddbara bilar som för icke laddbara bilar skulle ytterligare ungefär 11 000 laddbara bilar ägas av privatpersoner i flerfamiljshus. Utslaget på det totala antalet laddbara bilar i trafik (inklusive de som ägs av juridisk person) bör potentialen vara ett tillskott på i storleksordningen 50 000–60 000 bilar. Andelen laddbara bilar av Sveriges vagnpark hade kunnat vara runt 20 procent högre, sex procent i stället för dagens ungefär fem procent.

Den minsta procentuella skillnaden, 14 procent, finns på Gotland, som även har en godkänd andel publika laddstolpar och ett CPEV-tal på 0,18. Den största skillnaden finns i Stockholms län, både procentuellt och sett till antalet bilar, hela 38 procent eller drygt 5 800 bilar. Stockholms län har också lägst andel publika laddstolpar i hela landet med ett CPEV-tal på enbart 0,03.

– Undersökningen visar att omställningen hade kunnat nå mycket längre redan idag om vi haft publika laddstolpar i tillräcklig omfattning, så att även boende i flerfamiljshus känt sig trygga i laddfrågan, säger Caroline Drabe.

 

M Sverige har beställt uppgifter från Statistiska Centralbyrån, SCB, om privatägda personbilar i trafik fördelat på drivmedelstyp och huruvida bilens ägare bor i ett en- eller flerfamiljshus. Undersökningen avser enbart personbilar som köpts och ägs av privatpersoner, därför omfattas inte det totala antalet personbilar. Av Sveriges ungefär 4,9 miljoner personbilar i trafik är ungefär 3,8 miljoner personbilar inkluderade i vår undersökning.