Omställningen från fossila till förnybara bränslen sker i allt högre takt och Sverige vill ligga långt före alla andra länder. Men de som får stå för kostnaderna är privatbilisterna när de förväntas investera i dyrare laddbara bilar med lägre utsläpp, eller betala högre drivmedelspriser på grund av ökande skatter och allt större andel biodrivmedel.

– M Sverige kräver att ersättningsmöjligheterna och skatteavdragen för att använda bil breddas och förstärks. Dels bör dagens skattefria nivå, 18,50 kr per mil, höjas till 27 kronor, dels bör avdraget bli tillgängligt för fler, exempelvis pensionärer, och omfatta fler typer av resor, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

Dagens förutsättningar för reseavdrag är rimliga; avståndet ska vara minst fem kilometer och tidsvinsten minst två timmar per dag jämfört med om resan sker med kollektivtrafik.

– När kostnaden för omställningen till stor del ska bäras av bilisterna måste vi skapa nya möjligheter att få tillräcklig ersättning. De barnfamiljer som bor i ett område med bristfällig kollektivtrafik drabbas idag av större kostnader än barnfamiljer i storstadsområden. Detsamma gäller pensionärer som ofta behöver bilen för att ta sig till vården eller göra livsnödvändiga inköp. På det sättet är samhället inte jämställt idag och därför är bilens ökade kostnader orättvist fördelade.

Den skattefria milersättningen har legat stilla på 18,50 kronor sedan 2009. För sjukresa med egen bil är nivån ännu lägre – 17 kronor per mil. Samtidigt har merparten av fackförbunden och arbetsgivarna kommit överens om ersättningsnivåer på mellan 36 och 41 kronor när anställda reser med egen bil i tjänsten.

– M Sverige föreslår att schablonbeloppet höjs till 27 kronor per mil. Det motsvarar den nettoersättning som många arbetstagare får när de använder egen bilen i tjänsten. Det högre schablonbeloppet måste även gälla för sjukresa med egen bil, säger Caroline Drabe.

Om förslagen från Reseavdragskommittén fullföljs skulle runt 200 000 färre svenskar kunna utnyttja reseavdraget. Det vore helt fel väg att gå. I stället vill M Sverige stärka och utöka reseavdraget. Att även människor utan fullgoda kollektiva transportalternativ har råd och möjlighet att arbetspendla är viktigt både för arbetsgivare i behov av kompetens och inte minst för individernas egna möjligheter till försörjning.

M Sverige vill att milersättningen ska utökas till andra resor än till och från arbetet eller vården. Pensionärer behöver ökade möjligheter att ta sig till och från mataffären eller apoteket, men även för att hälsa på barn och barnbarn. Möjligheten till skatteavdrag bör gälla även hela eller åtminstone delar av andra resor, exempelvis för att delta i fritidsaktiviteter.

– Det blir en ökad kostnad för samhället men vi menar att det måste till ett system för att jämna ut obalansen. M Sverige vill se att riksdagens samtliga partier verkar för en skyndsam hantering och remittering av förslag som bidrar till en jämnare fördelning, både geografiskt och demografiskt, av kostnaderna för samhällets omställning till fossilfri mobilitet, säger Caroline Drabe.