I sommar genomförs vägarbeten över hela landet, vilket medför risker både för trafikanter och de som arbetar vid vägen. Som bilist bör man planera för längre restider på dessa sträckor och anpassa hastigheten. Varje år inträffar det omkring 300 trafikolyckor med personskador i samband med vägarbete.

 – I de mätningar vi gjort de senaste två åren håller endast en av tre motortrafikanter hastigheten förbi vägarbeten. Att inte dämpa farten är respektlöst och äventyrar säkerheten för de som i jobbet tvingas vistas inom riskområde, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet, Riksförbundet M Sverige.

Under åren 2003–2021 inträffade 5 667 trafikolyckor med personskador i eller i anslutning till vägarbeten. Totalt inträffade 74 dödsolyckor. Vart fjärde dödsfall i svenska arbetsolyckor har det senaste decenniet varit vägtrafikrelaterade.

Ta höjd för att det kan uppstå förseningar och att resorna kan ta längre tid än planerat på grund av vägarbeten

– Den stora underhållsskulden leder till att antalet vägarbeten kommer att behöva öka de kommande åren. Kunskapen hos bilisterna om vägarbetarnas utsatta situation behöver höjas samtidigt som myndigheter och entreprenörer i högre grad måste säkerställa korrekta skyddsanordningar och goda arbetsvillkor, säger Tony Gunnarsson

Riksförbundet M Sverige uppmanar bilister att i sommar ta höjd för att det kan uppstå förseningar och att resorna kan ta längre tid än planerat på grund av vägarbeten.

– Kör försiktigt och följ hastighetsbegränsningarna när du passerar vägarbeten eller olycksplatser. Det är också viktigt att öka avståndet till framförvarande fordon. Den vanligaste olyckstypen vid vägarbeten är upphinnandeolyckor, där ett fordon blir påkört bakifrån av ett annat fordon, säger Tony Gunnarsson.

 

Större vägarbeten i sommar

Källa: Trafikverket

Norra Sverige

Län: Norrbotten och Västerbotten

E4, Daglösten–Bureå

Beläggningsarbeten. Lots samt trafikljus.

E4, Lillåbron–Sävar

Åtgärder på sidoräcken. En körbana avstängd, mötande trafik.

E4, Bygdeå–Sikeå

Bygge av nya viltstängsel.

Mindre tillfälliga omledningar i vägarbetsområdet kan förekomma.

E4, Sikeå–Gumboda

Ny beläggning och vi sätter upp mitträcken, viltstängsel och skyltar för att vägen ska bli mötesfri.

Avsmalnade körfält, nedsatt hastighet, trafikljus, tillfälliga förbifarter och omledning.

E4, Sikeå

Ny trafikplats ska byggas.

E4-trafiken flyttas över till ramperna vid sidan av vägen under tiden som en ny bro byggs över E4. Nya tillfälliga utfarter och infarter från Robertsfors och Sikeå hamn. Nedsatta hastigheter.

E4, Skellefteå–trafikplats Ostvik

Beläggningsarbeten. Lots samt trafikljus.

372, Skellefteå–Skelleftehamn

Beläggningsarbeten. Nattarbete kl 18–06. Lots i kombination med trafikljus eller flaggvakt.

774, väg 364–Skellefteå flygplats

Förstärkningsarbete av väg, avverkning i sidoområdet, ny belysning.
En körbana avstäng, mötande trafik. Omledning.

E4, Piteå–Töre

Beläggningsarbeten, flera delsträckor mellan Piteå och Töre.
Lots. Nattarbete.

E4, Jävre

Beläggningsarbete. Lots. Nattarbete.

E4, Piteå

Beläggningsarbete. Lots. Nattarbete.

E45, Dorotea

Tätortsupprustning: upprustning av väg för ökad trafiksäkerhet, bättre miljö och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Omledningar, trafikljus, avstängd väg.

 

Mellersta Sverige

Län: Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Västernorrland

E14, Stöde–Bodberget, Nedansjö, Tångböle –Tullstationen och Ytterån–Offnebacken

Beläggning, rörbrosbyte (Nedansjö). Lots och trafikljus, förbiledning (Nedansjö).

E4, Myre - trafikplats Skönsmon, Sundsvallsbron - Bondsjöleden (räcken), Hudiksvall - Kungsberget

Beläggning, sätta räcken vid broar. Troligtvis nattarbeten. Sänkt hastighet, ett körfält. Trafikljus och lots.

84, Långå–Mökelbäcken Beläggning.
296, Furudal

Beläggning. Lots och trafikljus.

331, Helgum–Ramsele

Beläggning. Lots och trafikljus.

86, Timmervägen–Krånge

Beläggning och ombyggnad med bland annat ny bro förbi Kovland. Lots och trafikljus, sänkt hastighet och förbiledning.

 

Östra Sverige

Län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Östergötland

Väg 222, Skurubron, trafikplats Skuru– trafikplats Björknäs

Brobygge. Flera körfält öppna, men trafiken förflyttas i sidled och eventuell omledning. Sänkt hastighet.

Väg 261 Ekerövägen/E4 Förbifart Stockholm

Ekerövägen breddas med ett kollektivkörfält mellan Nockebybron och Tappström. Bygge av anslutningar till E4 Förbifart Stockholm på Lovö, i Edeby och Tillflykten.

Sänkt hastighet och omledning av trafiken på vissa sträckor. Försämrad framkomlighet, risk för köbildning.

E4/Väg 273, trafikplats Arlanda–trafikplats Nybygget

Renovering av broar vid trafikplats Arlanda, omasfaltering väg 273 mellan Arlanda och trafikplats Nybygget. Broreparationerna innebär minskat antal körfält och sänkt hastighet.

E4, trafikplats Häggvik–trafikplats Kista

Byggnation av nytt dagvattenmagasin för E4:an mellan trafikplatserna Häggvik och Tureberg. Byggnadsarbetena med dagvattenmagasinet kommer att pågå dagtid under hela sommaren och påverkar trafiken på E4:an.

E4/E20, Essingeleden. Från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron

Reparationer och underhållsarbeten av Karlbergsbron, Gröndalsbron samt broarna vid trafikplats Nyboda längs med E4/E20 Essingeleden. Av- och påfarter vid Gröndalsbron är avstängda mellan maj och juli. Övriga arbeten sker nattetid och innebär färre körfält.

E18, väg 553 och 634, väster och öster om Västerås

Ombyggnation av E18 mellan Köping och Västjädra till fyrfilig motorväg samt flera underhållsarbeten på E18 genom Västerås: räckesreparationer, asfaltering av E18-ramper samt en broreparation vid Vallby. Omasfaltering av Dingtunavägen och reparation av bro över Svartån vid Forsby i Västerås.

Begränsad framkomlighet på E18 och väg 553, Dingtunavägen. Sänkt hastighet. Väg 634 stängs av i anslutning till bron för all trafik och trafiken leds om.

Väg 55/56 och 555, Alberga–Katrineholm med omnejd

Väg 55/56 byggs om till mötesfri landsväg mellan Alberga och Katrineholm. Omasfaltering väg 55 mellan Strångsjö och Sågmon samt väg 555 mellan Sågstugorna (väg 55) och Stora Djulö.

Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 51, Kvarntorp–Almbro

Ombyggnad till mötesfri landsväg. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 70, Anneberg, väster om Fjärdhundra, till Västmanlands länsgräns

Omasfaltering av sträckan mellan Anneberg, väster om Fjärdhundra, och länsgränsen mellan Uppsala och Västmanlands län. Vägen stängs av och trafiken i båda riktningar leds om via Heby.

E4, Lästringe, norr om Tystberga

Reparation av de två E4-broarna som ligger i höjd med Lästringe, norr om Tystberga. All trafik leds om till den motsatta körriktningen där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning. Hastigheten är sänkt till 70 km/timmen och det råder omkörningsförbud.

 

Västra Sverige

Län: Halland, Västra Götaland, Värmland

E6, norr och söder om Uddevalla

Beläggningsarbete. Omledning. Pågår två veckor på varje sträcka. Södergående (söder om Uddevalla) leds om till väg 675, 678 och 680. Norrgående (norr om Uddevalla) leds om till väg 832.

E45 Säffle –Tveta                                                                                          

Trumbyte. Stängning av väg och omledning.

154, Överlida –Axelfors

Beläggningsarbete. Vakt och lots.

E6.20 Göteborg, Hisingsleden Två nya trafikplatser.
E6 Göteborg, Tingstadstunneln och ny järnvägsbro

Renovering av Tingstadstunneln samt bygge av ny järnvägsbro, i samma område. Omledningsväg, färre körfält.

E20, Vårgårda–Vara

Mötesfri väg. Sänkt hastighet, smalare körfält, små omledningar.

 

Södra Sverige

Län: Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping

E4, Ljungby–Toftanäs

Utbyggnad till motorväg. Omledningar och sänkt hastighet.

Väg 40, Nässjö–Eksjö

Mötesfri väg. Omledningar och sänkt hastighet.

E22, Lösen–Jämjö

Motortrafikled. Omledning och trafikomläggningar.

108, Staffanstorp–Lund

Arkeologisk undersökning och ledningsflytt. Sänkt hastighet.

E22, Ålem

Bygge av hållplats. Sänkt hastighet.